GASPOROX tar in 14 MSEK – Fårö Capital ny strategisk ägare

Publicerat 2019-11-25
Efter förfrågan från Fårö Capital har styrelsen i Gasporox AB (publ) beslutat att genomföra en riktad emission med stöd av bemyndigandet från årsstämman i maj 2019, samt att kalla till en extra bolagsstämma för att göra ytterligare en riktad emission. Bägge emissionerna riktas till Christer Fåhraeus bolag Fårö Capital AB och Fårö Capitals investeringschef Emanuel Eriksson. Sammanlagt kommer bolaget, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att emittera 1 246 806 aktier till ett värde av 13 715 kSEK före emissionskostnader.

Styrelsen i Gasporox AB (publ), org.nr 556678–0093, (”Gasporox” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en riktad emission om högst 623 403 aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med 10%, till teckningskursen 10,00 kronor, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta utifrån det bemyndigande som stämman gav styrelsen i maj 2019. Bolaget tillförs 6 234 kSEK före emissionskostnader (”Riktad emission 1”).

Då stämmans bemyndigande gällde en nivå om upp till 10% och Gasporox har fått ett erbjudande för en investering om 20% har styrelsen vidare fattat beslut om att kalla till en extra bolagsstämma som hålls i december. Förslag till beslut är att göra en riktad emission om ytterligare 623 403 aktier till teckningskursen 12,00 kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt varigenom Bolaget tillförs 7 481 kSEK före emissionskostnader (”Riktad emission 2”). Den formella kallelsen till en extra bolagsstämma kommer att publiceras i närtid av bolaget.

Teckningskursen för Riktad emission 1 motsvarar en värdering något högre än aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna 2019-11-22 (9,97 kr), och teckningskursen för Riktad Emission 2 motsvarar en premie om ca 20% jämfört med samma period. Sammanlagt kommer bolaget, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att emittera 1 246 806 aktier till ett värde av 13 715 kSEK före emissionskostnader. Det innebär en ökning av aktiekapitalet om 623 403 kronor, motsvarande en ökning med totalt 20%. Största ägare kommer fortsatt vara Norsk Elektro Optikk AS.

Emissionerna riktas mot Fårö Capital AB till 80%, samt Fårö Capitals investeringschef Emanuel Eriksson till 20%, två kapitalstarka och strategiskt viktiga investerare.

Fårö Capitals VD Christer Fåhraeus kommenterar:

”Gasporox är ett oerhört spännande bolag med unika produkter som adresserar den växande marknadstrenden för in-line kvalitetskontroll av livsmedel och läkemedel. Bolaget har dessutom ett mycket starkt team, bra IP-strategi och en kraftig tillväxt. För Fårö Capital är det något av en idealinvestering och vi hoppas vara ägare under många många år framöver.”

Syftet med emissionerna och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget nya strategiska investerare och samtidigt, på ett tids- och kostnads-effektivt sätt, möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera fortsatt tillväxt. Emissionslikviden kommer främst att användas till finansiering av investeringar i teknikutveckling och marknadsbearbetning samt ökat rörelsekapital i samband med expansion av verksamheten.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

”Gasporox går nu in i nästa fas och välkomnar in den här sortens strategiska ägare som ser bolagets potential och kapacitet. Det är en kvalitetsstämpel för Gasporox som bekräftar att bolaget är på rätt väg. Vi är stolta att kunna dela vår vision om att alla förpackningar packade i skyddande atmosfär ska vara kontrollerade med Gasporox produkter tillsammans med en ägare som har så mycket erfarenhet och entreprenörskap som Fårö Capital.  Vi är glada att Fårö kontaktade oss och ville investera i bolaget och välkomnar dem som nya aktieägare!”

Norsk Elektro Optikks ordförande Erik Rosen kommenterar:

”Som den största ägaren i Gasporox, är Norsk Elektro Optikk mycket positiva till att få in en kompetent och strategisk ägare som Fårö Capital. De tänker på samma sätt som vi gör gällande en långsiktig bolagsutveckling. Vi vill fortsatt vara aktivt involverade i Gasporox i syfte att tillsammans med Fårö Capital utveckla bolaget till en stark internationell aktör inom en mycket lovande marknad.”

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl. 09:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.