Bolagsstyrning

GASPOROX

Gasporox är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är sedan oktober 2016 noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet GPX. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning. Gasporox följer inte Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolaget erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt.

Bolagsordning

Nedan finns Gasporox bolagsordning som beslutades vid årsstämman den 19 maj 2021.

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande två (2) incitamentsprogram i GASPOROX.

Emission av teckningsoptioner serie 2021/2024 beslutades vid årsstämman den 19 maj 2021. Teckningsoptioner 2021/2024 kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 3 juni 2024 till och med den 28 juni 2024, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget.

Incitamentsprogram 2024/2027, bestående av Emission av teckningsoptioner serie 2024/2027 samt konvertibelprogram 2024/2027, beslutades vid årsstämman den 23 april 2024.
Teckningsoptioner 2024/2027 kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med 15 maj 2027 till och med den 31 juli 2027, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Konvertibler via Konvertibelprogram 2024/2027 ska kunna konverteras till nya aktier från och med 15 maj 2027 till och med 15 juni 2027.

Styrelse och ledning

GASPOROX styrelse består av fyra ledamöter valda på GASPOROX årsstämma 23 april 2024. GASPOROX ledning består av Märta Lewander Xu som är VD för bolaget.

  Märta Lewander Xu, VD sedan 2015

Född 1981

Märta Lewander Xu har en bakgrund inom forskning och är en av innovatörerna av Gasporox teknik. Hennes doktorsarbete var inriktat på Gasporox teknik mot tillämpningarna medicinsk teknik och förpackningsanalys. Hennes forskning hade en särskild innovationsdriven inriktning, vilken hon fortsatt utveckla i sina roller på Gasporox. Märta Lewander Xu har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och en lärarexamen i matematik och fysik. Märta har en stor kunskap inom laserspektroskopi och produktutveckling. Märta var CTO på Gasporox 2011-2014 och tillträdde som VD i januari 2015.

Styrelseordförande i GPX Medical AB (publ) och LLC – Lund Laser Centre, styrelseledamot i BeammWave AB, Serstech AB, Xtree AB samt Inscientia AB. Därtill suppleant i CxTx AB.

Aktieinnehav:

156 181 aktier privat och via försäkring.

Incitamentsprogram

12 000 optioner TO 21/24. 
25 350 optioner incitamentsprogram 2024/2027
17 650 konvertibler incitamentsprogram 2024/2027

Märta Lewander Xu

Märta Lewander Xu

VD

Ulf Sköld, Styrelseordförande

Född 1960.

Styrelseledamot sedan 2023 och Styrelseordförande sedan Maj 2023.

Ulf är utbildad civilekonom vid Lunds universitet och har en bred erfarenhet främst som CFO och inom verksamhetsutveckling och bolagsstyrning, bl.a. i förpacknings- och livsmedelsindustrin.

Ulf har även egen verksamhet i Boltco AB samt är styrelseledamot i Blentagruppen AB

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: 40 000 aktier privat och via bolag.

 

ulf sköld

ulf sköld

styrelseordförande

Annika Olsson, Styrelseledamot

Född 1962.

Styrelseledamot sedan 2011.

Annika Olsson är professor i förpackningslogistik vid Lunds Universitet. Hennes forskningsområde är förpackningsinnovation och förpackningsdesign för hållbara försörjningskedjor. Annika Olsson är en av innovatörerna av Gasporox teknik. Förutom forskning har Annika Olsson även gedigen erfarenhet från förpacknings- och livsmedelsindustrin. Annika Olsson är också rektor/dekan för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet samt styrelseledamot i Lunicore AB.

Annika är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: 23 133 aktier.

 

Annika Olsson

Annika Olsson

Styrelseledamot

Axel Schörling, Styrelseledamot

Född 1986.

Styrelseledamot sedan 2023.

Axel Schörling utbilad MSc Teknisk Fysik från Chalmers samt MSc Finansiell Ekonomi från handelsshögslolan i Göteborg och har idag en befattning som VD i EQL Pharma. Axel har en bakgrund med stor erfarenhet från ett flertal branscher och uppdrag inom logistik och supply chain ur ett operativt/finansiellt perspektiv.

Axel är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: 2 500 aktier.

AXEL SCHÖRLING

AXEL SCHÖRLING

Styrelseledamot

Jan Erik Smith, Styrelseledamot

Född 1985.

Styrelseledamot sedan 2021.

Jan Erik har en masterutbildning i företagsekonomi vid Lunds Universitet och har idag en befattning som Vice VD vid Circius Pharma AB och partner på Gobia Enterprises AB. Han har djupa kunskaper och bred erfarenhet inom de kommersiella frågorna för läkemedels- och livsmedelsindustrin. Jan Erik är också styrelseledamot i Gobia Enterprises AB.

Jan Erik är även Styrelseordförande i SHI Pharma AB, Styrelseordförande i Kromnigon AB, ledamot i Profundus Imaging AB, ledamot i Nanolyze AB, ledamot i Beamonics AB, ledamot i Vasa Angels 1, ledamot i Circius Pharma AB, ledamot i Njord International AB.

Jan Erik är beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Gobia Enterprises AB.

Aktieinnehav: 21 400 aktier privat. Gobia Enterprises AB har 1 522 126 aktier.

Jan Erik Smith

Jan Erik Smith

Styrelseledamot

Certified Advisor

FNCA Sweden AB är certified adviser för Gasporox AB (publ).

Kontaktuppgifter:
FNCA Sweden AB
Humlegårdsgatan 5
102 48 Stockholm
Tel 08-528 00 399
www.fnca.se

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Presskontakt

Vd Märta Lewander Xu

+46 46 540 50 40
ml@gasporox.se

Håll dig uppdaterad