Gasporox AB (publ) Delårsrapport 1: januari – mars 2022

Publicerat 2022-05-10

Stabil utveckling där läkemedelssidan växer

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 235 (3 263) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 133 (-1 233) kSEK
  • Kassaflödet uppgick till -2 125 (-3 805) kSEK
  • Likvida medel var 12 141 (20 424) kSEK
  • Resultat per aktie *) uppgick till -0,13 (-0,14) SEK före utspädning

*) Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)


VD kommenterar delårsrapport januari – mars 2022

Efter två år som gått i pandemins tecken, där kundresor och mässor fått ställas in, kan vi nu glädjande konstatera att omvärlden så smått börjar öppna upp igen. Vi kan igen arbeta med uppsökande kundbesök, genomföra installationer på plats hos kunder, träffa återförsäljare, förbereda för mässor samt ta emot kundbesök i Lund. Nya omvärldsfaktorer har dock skakat vår värld och utmanat nya aspekter som komponenttillgång och avskärmning av vissa marknader.

Gasporox inleder året med ett kvartal med omsättning om 4 235 (3 263) kSEK vilket innebär en tillväxt om 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet blev -1 133 (-1 233) kSEK. Försäljningen bestod både av sensorer till läkemedelsaktörer, mätinstrument för läkemedelsindustrin, samt serviceförsäljning. En tydlig skillnad är mer löpande försäljning och fler kunder. Försäljningen har en tydlig kvartalsvariation till följd av volymsavtal, men jämnas ut alltmer till följd av fler kunder och mer löpande försäljning.

En tydlig skillnad från tidigare kvartal är att införsäljningstiderna samt leveranstiderna kortats ned avsevärt. Långa kundprojekt och avtalsförhandlingar har gett långa säljprocesser och typiska leveranstid har tidigare legat om 12 – 16 veckor. Genom att nu ha standarderbjudanden och försäljning genom återförsäljare har vi kunnat korta ner både införsäljningsprocessen samt leveranstiden avsevärt. Snabb leverans av både mätinstrument samt nya produkten, sensormodulen VialArch, har uppfattats starkt positivt av marknaden och är något vi kommer att fortsätta sträva mot.

Trend kring att slutanvändare, till exempel en läkemedelsfabrik som förpackar injektionsläkemedel i vialer, först investerar i ett mätinstrument för att sedan efterfråga lösningen direkt på produktionslinjen ser vi alltmer av. Det stärker oss i vår strategi i att erbjuda både instrument och sensorer för integration direkt på produktionslinjen. Att ha Gasporox lösning direkt på produktionslinjen ger en komplett kvalitetskontroll och är framtiden som vi ser den, men vi noterar att många också är intresserade av vårt fristående mätinstrument och vill utvärdera det först. Det finns även kundsegment som arbetar med att utveckla läkemedelsförpackningar eller läkemedel, som använder mätinstrumentet i sina mätlaboratorium.

Behovet av Gasporox lösning med oförstörande kvalitetskontroll blir allt större och särskilt märker vi av en ökad efterfrågan från läkemedelssidan. Vi utvärderar nu hur vi bäst expanderar till hela läkemedelsmarknaden, och då särskilt inom segmentet injektionsläkemedel, så kallade parenterals, som har regelkrav kring integritetstester där vår teknik är passande. Vi har idag produkter för läkemedelsvialer, samt infusionspåsar, och kommer inom kort lägga till möjlighet att använda mätinstrumentet GPX1500 Vial även för läkemedelsampuller. Det finns även intresse att bredda mätinstrumentet GPX1500 Vial mot större glasflaskor samt andra mätgaser, något som vi nu utvärderar.

Även livsmedelsindustrin visar intresse för Gasporox produkter men där har tekniken inte nått samma mognad som för läkemedelsindustrin. Inom livsmedelsindustrin har vi idag ett antal samarbeten med marknadsaktörer samt ett volymsavtal med en större maskintillverkare avseende en lösning för läcktestning av förpackningar med flexibel film, det vill säga tråg eller påsar. Vi analyserar nu hur vi kan ta fram en mer generell lösning för livsmedelsmarknaden som vi kan erbjuda bredare till flera aktörer. Livsmedelsmarknaden är större i antal än läkemedelsmarknaden och behovet för Gasporox lösning finns där, men marknaden är mer priskänslig och vi siktar mot större volymer för att nå fortsatt god marginal. Strategin ligger därmed i att mogna teknologin genom läkemedelsexpansion samt förbereda inför vidare expansion mot livsmedelsmarknaden. Det finns även ytterligare marknader såsom dryckesindustrin, kemisk industri, kosmetik med mera som har behov av Gasporox lösning.

För 2022 ser vi nu fram emot ett år där vår segmentexpansion och geografiska expansion skapar fler affärer. Segmentexpansionen sker genom att lösningar för fler läkemedelsförpackningar inkluderas i vårt erbjudande, det vill säga att vi fördjupar läkemedelssegmentet. Expansionen sker även genom att vi påbörjar en resa mot livsmedelsmarknaden, där en plan kring hur vi effektivt och bäst ska nå den marknadens potential ska bli tydlig och kan börja sättas i verket. Den geografiska expansionen pågår och inkluderar fler återförsäljare och platser där vi finns representerade, men även att vi nu genom VialArch enklare möjliggör för avtalskunder i andra världsdelar.

Återkommande intäkter i form av årlig service är ett växande segment och något som investeras i att vidare bygga upp under 2022. Mätinstrumenten genomgår en årlig kalibrering på distans som vi ser kommer skapa en växande affär framledes för alla installerade mätinstrument.

Gasporox har en teknik för framtiden som bidrar till en effektiv produktion av läkemedel och livsmedel. Utifrån de kundåterkopplingar vi får ser vi det stora värdet vi skapar för dem. Nu handlar det om att stegvis bygga upp denna marknad och ta den, förpackningsformat för förpackningsformat, installation för installation. För läkemedelsindustrin har vi fått en god start med att tekniken fått regelverksomnämnande och blivit standard för en sorts förpackningar, då med mätinstrumentstester. Vi siktar nu på att ta testning direkt på produktionslinjen till standard samt nå alla förpackningar som behöver integritetskontroll. För livsmedelsindustrin ligger vi i startgroparna och inser att den marknaden har en enormt stor potential. Gasporox mål är att alla förpackningar producerade med skyddande atmosfär ska vara kvalitetskontrollerade med Gasporox metod och dedikerat samt strategiskt rör vi oss mot det målet.

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ)


Väsentliga händelser under första kvartalet

Gasporox får patent i USA
Den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) har meddelat Gasporox AB (publ) att man avser att bevilja en patentansökan avseende metod för att mäta flera gaser med samma sensor. Patentet är kopplat till att utveckla och använda Gasporox teknik för att kontrollera en förpackning så att den är intakt med hjälp av flera lasrar inbyggda i en modul för att kunna mäta flera gaser samtidigt.


Väsentliga händelser efter första kvartalet

Gasporox kallar till årsstämma
Gasporox kallar till årsstämma som kommer att hållas på onsdagen den 1 juni 2022 klockan 17.00 i Gasporox lokaler på Tellusgatan 13 i Lund. Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara anmälda hos Bolaget samt dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på måndagen den 23 maj 2022. Anmälan skall ske skriftligen till Gasporox AB (publ), Bolagsstämma, Tellusgatan 13, 22457 Lund. Anmälan kan också lämnas via telefon 046- 540 50 40 eller per e-post till info@gasporox.se. Kallelsen finns i sin helhet på bolagets hemsida www.gasporox.se.


Lund den 10 maj 2022
Styrelsen

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se