Valberedningen i Gasporox utsedd

Publicerat 2023-12-19

Gasporox valberedning har utsetts.

Vid årsstämman den 31 maj 2023 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de största aktieägarna.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 juni 2023. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

  • Jon Kristian Hagene, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS
  • Jan Erik Smith, utsedd av Gobia Enterprises AB
  • Alexander Jöndell, utsedd av Fårö Capital AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress info@gasporox.se, eller med vanlig post på adress; Gasporox AB (publ), Att: Valberedningen, Tellusgatan 13, 224 57 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2024.