Valberedningen i Gasporox utsedd

Publicerat 2022-12-16

Gasporox valberedning har utsetts.

Vid årsstämman den 1 juni 2022 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de största aktieägarna.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 juni 2022. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

  • Jon Kristian Hagene, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS
  • Jan Erik Smith, utsedd av Gobia Enterprises AB
  • Lars Hardell med eget innehav

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress info@gasporox.se, eller med vanlig post på adress; Gasporox AB (publ), Att: Valberedningen, Tellusgatan 13, 224 57 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2023.