Styrelsen i Gasporox AB beslutar om en riktad emission av konvertibler om 5,5 MSEK villkorad av extra bolagsstämmans godkännande

Publicerat 2022-09-14

Styrelsen för Gasporox AB (”Gasporox” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om att uppta ett konvertibelt lån om 5,5 MSEK genom en riktad emission av konvertibler till Bolagets större aktieägare Fårö Capital AB och Gobia Enterprises AB samt till Bolagets VD Märta Lewander Xu (”Konvertibelemissionen”). Styrelsen för Gasporox kommer att kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av Konvertibelemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman, som planeras att hållas den 30 september 2022, kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande. Konvertibelemissionen skapar också möjligheter för extern finansiering på 4,5 MSEK, vilket skulle innebära en likviditetsförstärkning för Bolaget på totalt 10 MSEK.

Genom Konvertibelemissionen har totalt 5 500 000 konvertibler tecknats av två av Bolagets största aktieägare Fårö Capital AB och Gobia Enterprises AB samt av Bolagets VD Märta Lewander Xu (tillsammans ”Tecknarna”). Kallelse till den extra bolagsstämman, som planeras att hållas den 30 september 2022, kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i syfte att kunna fortsätta Bolagets tillväxt mot fler marknader och marknadssegment. Styrelsen anser att det är fördelaktigt för Bolaget och för Bolagets ägare att dra nytta av flexibiliteten att anskaffa kapital till förmånliga villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt från bland annat Bolagets större aktieägare. Därtill är storleken på det kapital som tas in begränsat varför kostnaderna för att i stället genomföra en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga. Sammantaget bedömer styrelsen att skälen för att genomföra Konvertibelemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Konvertibellånet förfaller till betalning den 7 oktober 2024 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med den 23 september 2024 till och med den 7 oktober 2024 till en konverteringskurs om 8,50 SEK. Konvertibellånet löper med en fast årlig ränta om 8 procent. Räntan förfaller till betalning i samband med konvertibelns förfallodag eller i samband med konvertering och innehavaren äger rätt att konvertera upplupen ränta. Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringspris, har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med Tecknarna. Mot bakgrund av detta bedömer Bolagets styrelse att villkoren för Konvertibelemissionen är i linje med vad som anses marknadsmässigt.

Vid full konvertering (inklusive upplupen ränta) kan det högst tillkomma 750 588 nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 375 294,02 SEK och en utspädning om cirka 8,02 procent, baserat på antal aktier i Bolaget per dagen för detta pressmeddelande.

Konvertibelemissionen skapar också förutsättningar för extern finansiering från Almi och bank på tillsammans 4,5 MSEK, vilket skulle innebära en likviditetsförstärkning för Bolaget på totalt 10 MSEK.