Offentliggörande av memorandum inför företrädesemissionen

Publicerat 2018-05-29
GASPOROX AB (publ) (”Gasporox”) offentliggör härmed memorandum inför förestående företrädesemission, vars teckningstid inleds den 31 maj 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för företrädesemissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Gasporox (www.gasporox.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 31 maj – 19 juni 2018.

Teckningskurs: 9,80 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 662 408 aktier, motsvarande 16 291 598,40 SEK.

Avstämningsdag: 25 maj 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 maj 2018.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 25 maj 2018 var registrerade som aktieägare i Gasporox äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Antal aktier innan nyemission: 4 571 628 aktier.

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 31 maj – 15 juni 2018.

Värdering (pre-money): Cirka 44,8 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen.

Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 31 maj 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2018.

Handel i aktien: Gasporox aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North, under symbolen ”GPX”.

ISIN-kod: SE0008991624

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Gasporox i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.