Kommuniké från extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Publicerat 2020-07-16
Idag, torsdagen den 16 juli 2020, hölls extra bolagsstämma i Gasporox AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning av Bolagets aktier i GPX Medical AB

Stämman beslutade att dela ut Bolagets samtliga aktier i Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical AB. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen, vilken förväntas infalla i slutet av augusti 2020.

Under förutsättning att GPX Medical AB innan avstämningsdagen genomfört en aktiesplit ska en (1) aktie i Bolaget medföra rätt till en (1) aktie i GPX Medical AB. Mer information om GPX Medical AB kommer lämnas i samband med att styrelsen offentliggör avstämningsdagen.

Protokollet finns i sin helhet på bolagets hemsida www.gasporox.se

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox AB, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

_____________________________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs-, läkemedels-, och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se