Kommuniké från extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Publicerat 2022-09-30

Idag, fredagen 30 september, hölls extra bolagsstämma i Gasporox AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Emission av konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av konvertibler, att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 5 500 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler, riktade till Fårö Capital, Gobia Enterprises, samt VD Märta Lewander Xu. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

Protokollet finns i sin helhet på bolagets hemsida www.gasporox.se


Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Gasporox AB:s Certified Adviser.