Kommuniké från extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Publicerat 2019-10-11
Idag, den 11 oktober 2019, hölls en extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som med erforderlig majoritet fattades.

Försäljning av aktier i GPX Medical

Stämman beslutade att erbjuda aktier till nyckelpersoner i dotterbolaget GPX Medical i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till stämman.

Protokollet finns i sin helhet på bolagets hemsida www.gasporox.se

Lund i oktober 2019

GASPOROX AB (publ)

STYRELSEN

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox AB, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

_____________________________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs-, läkemedels-, och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se