Kommuniké från extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Publicerat 2019-12-10
Idag, den 10 december 2019, hölls en extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som enhälligt fattades av stämman.

Riktad nyemission i Gasporox AB (publ) mot Fårö Capital AB och Emanuel Eriksson

Stämman beslutade att göra en riktad emission om 623 403 aktier till teckningskursen 12,00 kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt varigenom Bolaget tillförs 7 481 kSEK före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 20 % jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna 2019-11-22.

Emissionen riktas mot Christer Fåhreaus bolag Fårö Capital AB till 80 % samt Fårö Capitals investeringschef Emanuel Eriksson till 20 %.

Efter genomförda emissioner kommer det totala antalet aktier att uppgå till 7 480 842.

Protokollet finns i sin helhet på bolagets hemsida www.gasporox.se

 

Lund i december 2019

GASPOROX AB (publ)

STYRELSEN

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox AB, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

_____________________________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs-, läkemedels-, och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se