Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Publicerat 2021-05-19
Idag, den 19 maj 2021, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

På grund av den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande myndighetsföreskrifter genomfördes årsstämman 2021 utan fysiskt deltagande av aktieägare, ombud eller utomstående. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls stämman genom poströstning.

Resultatdisposition & ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och med 80 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Per Nyström, Henrik Herlin, Annika Olsson och Christer Fåhraeus omväljs som styrelseledamöter samt att Jan Erik Smith nyväljs som styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att KPMG omväljs som revisor, med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande av rutiner och instruktion för valberedning

Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering. Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2021. Arvode ska utgå med 10 % av prisbasbelopp till ordförande och 5 % av prisbasbelopp till ledamöterna i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter och/eller satsning på nya affärsområden.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut om ändring i Bolagsordning

Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen. Ändring avser §4 Aktiekapital och §5 Antal aktier, för att möjliggöra emission av aktier i enlighet med beslutet om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier.

Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/24 till VD, övriga anställda och konsulter inom bolaget

Stämman beslutade att införa incitamentsprogram till VD, övriga anställda och konsulter genom att emittera teckningsoptioner. Bakgrunden till förslaget är att nuvarande optionsprogram (beslutat på årststämman 21 maj 2018) avslutas under år 2021, och styrelsen ser gärna att det fortsatt finns ett program som ger incitament för nyckelpersoner att stanna kvar och bidra till utvecklingen i bolaget, och som också ger positiv värdeutveckling för aktieägarna. Ett nytt treårigt optionsprogram, som erbjuds VD (1 person), övriga anställda (14 personer) och några viktiga konsulter (3 personer), har bedömts vara det bästa programmet för att nå det önskade incitamentet.

Lund i maj 2021

GASPOROX AB (publ)

STYRELSEN