Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Publicerat 2024-04-23

Idag, den 23 april 2024, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2023 och beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 146 000 kronor till styrelseordföranden och med 94 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Annika Olsson, Axel Schörling, Jan Erik Smith och Ulf Sköld omväljs som styrelseledamöter samt att Ulf Sköld omväljs som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare beslutade stämman att KPMG omväljs som revisor, med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande av rutiner och instruktion för valberedning
Stämman beslutade om rutiner och instruktion för valberedning, innefattande att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni varje år.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2024/2027”)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, samt (B) emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027.

Beslutet om implementering av Incitamentsprogram 2024/2027 innebär att bolaget dels ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 800 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler, dels genomföra en riktad emission av högst 43 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av motsvarande antal nya aktier i bolaget. Dock kan sammanlagt högst 43 000 aktier emitteras genom utnyttjande av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kan därmed vid fullt utnyttjande av konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna uppgå till högst 21 500 kronor.

Rätt att teckna och tilldelas konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt ovan tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören äger fritt bestämma hur stor andel av erbjudna konvertibler och teckningsoptioner som ska tecknas, dock med begränsningen att det totala antalet aktier som kan komma att emitteras genom utnyttjande av konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna kan uppgå till högst 43 000.

Då konvertiblerna och teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget. Förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2024/2027, beräknas incitamentsprogrammet inte medföra några övriga kostnader av betydelse för bolaget. Inga åtgärder för säkring av programmet har vidtagits.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter och/eller i syfte att satsa på nya affärsområden.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, ska emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bestämmas till ett belopp motsvarande marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Lund 23 april 2024
GASPOROX AB (publ)
STYRELSEN