Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Publicerat 2023-05-31

Idag, den 31 maj 2023, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 135 000 kronor till styrelseordföranden och med 87 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Annika Olsson och Jan Erik Smith omväljs samt att Ulf Sköld och Axel Schörling nyväljs som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att KPMG omväljs som revisor, med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande av rutiner och instruktion för valberedning
Utseende av valberedning ska ske inför kommande årsstämma. Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2023.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter och/eller i syfte att satsa på nya affärsområden.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, ska emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sättas nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut hos Bolagsverket samt Euroclear Sweden AB.

Lund 31 maj 2023
GASPOROX AB (publ)
STYRELSEN