Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

Publicerat 2017-05-22
Idag, måndagen den 22 maj 2017, har årsstämma i Gasporox AB (publ) hållits. Vid stämman var 1 805 262 aktier representerade vilket omfattar cirka 39 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Arvoden

Vid stämman beslutades att arvode skall utgå med sammanlagt 325 000 kr, varav 100 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelse

Tore Gimse, Annika Olsson och Per Nyström omvaldes som styrelseledamöter. Anneli Friberg nyvaldes som styrelseledamot. Vidare omvaldes Tore Gimse som styrelseordförande.

Revisor

Carlsson & Partners revisionsbyrå AB omvaldes till Gasporox revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Rutiner och instruktioner för valberedningen

Vid stämman beslutades att valberedningens arbete inför årsstämman 2018 ska bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 11 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 20 april 2017. Valberedningen ska bestå tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2017. Ordförande för valberedningen ska vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren om inte ledamöterna enas om något annat. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de representerar ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex månader före nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 507 000 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst cirka tio procent (10 %). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig. Beslutet fattades i enlighet med förslag, se punkt 12 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 20 april 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser för noteringen på Nasdaq Stockholm First North är G&W Fondkommission.