Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Publicerat 2019-05-20
Idag, den 20 maj 2019, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Anneli Friberg, Tore Gimse, Per Nyström och Annika Olsson omväljs som styrelseledamöter samt att Henrik Herlin nyväljs som styrelseledamot. Till styrelseordförande valdes Tore Gimse. Vidare beslutade stämman att KPMG nyväljs som revisor, med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande av rutiner och instruktion för valberedning

Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering. Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2019. Arvode ska utgå med tio (10) procent av prisbasbelopp till ordförande och fem (5) procent av prisbasbelopp till ledamöterna i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut hos Bolagsverket samt Euroclear Sweden AB.

Lund i maj 2019

GASPOROX AB (publ)

STYRELSEN 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox AB, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

_____________________________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.