Kapitaltillskott till GPX Medical AB

Publicerat 2018-09-20
Gasporox AB (publ) meddelar att bolaget idag genomför sitt planerade kapitaltillskott till dotterbolaget GPX Medical AB tillsammans med dotterbolagets andra ägare Norsk Elektro Optikk AS. Ägarna investerar totalt 10 MSEK för att finansiera nästa steg i GPX Medical AB:s utveckling inom medicinsk diagnostik.

Gasporox AB investerar 6 MSEK, och Norsk Elektro Optikk AS 4 MSEK, för att finansiera GPX Medical AB fram till och med 2020. Avsikten är att detta skall ta dotterbolaget fram till start av industrialiseringsfas och regulatoriska kliniska prövningar av produkten NEOLA. NEOLA är ett system för lungmonitorering av för tidigt födda bebisar. Efter detta är planen att ytterligare kapitalisering genomförs av GPX Medical AB.

GPX Medicals innovativa lösningar har stor potential. Man bemöter förutom ett stort behov för en känslig patientgrupp, för tidigt födda bebisar, även genom sin applikation för bihålediagnostik behovet av att minimera överförskrivning av antibiotika vilket man idag vet leder till antibiotikaresistens, ett stort framtida folkhälsoproblem.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Det är glädjande att ägarna visade sitt förtroende i den företrädesemission vi genomförde tidigare i år, vilket gav förutsättningar till att vi nu genomför detta kapitaltillskottet om totalt 10 MSEK till GPX Medical AB, där Gasporox står för 6 MSEK och Norsk Elektro Optikk AS för 4 MSEK. Syftet med detta kapitaltillskott är att finansiera nästa utvecklingsfas i GPX Medical där vi ser en stor möjlighet till värdeskapande, både för dotterbolaget GPX Medical som för Gasporox. Med en investering om 6 MSEK säkerställer vi vårt engagemang i GPX Medical och bibehåller vår ägarandel om 60 procent.” 

För ytterligare information om Gasporox, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2018 kl. 08.00 CET.

_____________________________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.