Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Publicerat 2022-09-16

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 september 2022 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Tellusgatan 13 i Lund. Inregistrering inleds klockan 14.45.

RÄTT ATT NÄRVARA VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman måste

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Värdepapperscentralen) förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 22 september 2022; och
 • anmäla sitt deltagande senast måndagen den 26 september 2022.

Deltagandet på extra bolagsstämman anmälas per post/bud till Gasporox AB, Tellusgatan 13, 224 57 Lund eller per e-post info@gasporox.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn alternativt fullständigt företagsnamn, person- eller organisations-nummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde eller ombud (maximalt två stycken).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid stämman, registrera sina aktier i eget namn (s.k. "rösträttsregistrering") i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan röstregistrering, som kan vara är tillfällig, måste vara genomförd senast torsdagen den 22 september 2022, vilket innebär att aktieägaren måste be sin förvaltare att verkställa röstregistreringen i god tid före nämnda datum.

OMBUD OCH FULLMAKTER

En aktieägare som representeras av ett ombud ska utfärda en fullmakt signerad av aktieägaren. Fullmakten får inte ha utfärdats mer än ett år före dagen för den extra bolagsstämman, om inte en längre giltighetstid har angetts i fullmakten (dock högst fem år). Om fullmakten utfärdas av en juridisk person, måste en kopia av enhetens registreringsbevis eller, om ingen sådan handling finns, ett motsvarande myndighetsdokument tillhandahållas Bolaget. Originalfullmakten och registreringsbevis ska innan stämman skickas in till Bolaget på den ovan angivna adressen. Ett fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget och kommer vara tillgängligt på Bolagets hemsida.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden
 3. Godkännande av den föreslagna dagordningen
 4. Val av en eller två personer för att justera protokollet
 5. Prövning av om stämman har behörigen sammankallats
 6. Godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten
 8. Avslutande av bolagsstämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler

Som kommunicerades av Bolaget via pressmeddelande onsdagen den 14 september 2022 har Bolagets styrelse beslutat om en riktad emission av konvertibler villkorad av stämman efterföljande godkännande. Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut i enlighet med villkoren nedan.

Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler
Styrelsen beslutar villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 5 500 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna och upplupen ränta med högst 375 294,02 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma Fårö Capital AB med högst 2 500 000 konvertibler, Gobia Enterprises AB med högst 2 500 000 konvertibler och Märta Lewander Xu med högst 500 000 konvertibler. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i kapitalbehov, för att kunna fortsätta tillväxten mot fler marknader och marknadssegment, och att en riktad emission av konvertibler enligt styrelsens bedömning kan ske till väsentligt lägre kostnader och snabbare än en företrädesemission.
 2. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 1 kronor eller multiplar därav. Lånet löper med 8 procent årlig ränta i enlighet med vad som anges i Bilaga 1A.
 3. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp.
 4. Teckning ska ske på teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. Betalning för tecknade konvertibler ska ske senast den 7 oktober 2022.
 5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 6. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med den 23 september 2024 till och med den 7 oktober 2024 till en konverteringskurs om 8,50 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
 8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.


ÖVRIGT

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i GASPOROX AB (publ) vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår till 8 602 968 aktier, motsvarande 8 602 968 röster.

Aktieägares rätt att begära information

Aktieägare har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av en punkt på dagordningen och omständigheter som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut sådan information om styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till ett annat koncernbolag, koncernredovisningen och de omständigheter som nämns ovan avseende dotterbolag.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida https://gasporox.se/investors/ senast två veckor före den extra bolagsstämman. Alla handlingar kommer också att skickas till aktieägare som begär dem och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


September 2022

GASPOROX AB (publ)

Styrelsen


Bilaga 1A

Villkor för konvertibler i GASPOROX AB (publ)

§ 1 Definitioner
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

”Aktie” aktie i Bolaget;
”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och anslutit sina aktier till Euroclear;
”Avstämningskonto” konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument som anges i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument;
”Bankdag” dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
”Bolaget” GASPOROX AB (publ), org.nr 556678-0093;
”Euroclear” Euroclear Sweden AB;
”Innehavare” innehavare av Konvertibel med rätt till Konvertering av fordran till nya Aktier;
”Konvertering” utbyte av Konvertibel mot nya Aktier;
”Konverteringskurs” den kurs till vilken Konvertering kan ske;
”Konvertibel” fordran med rätt till Konvertering till nya Aktier;
”Konvertibelbevis” bevis till vilket knutits ett visst antal Konvertibler; och
”Marknadsplats” Nasdaq First North Growth Market eller annan liknande reglerad eller oreglerad marknad.

§ 2 Lånebelopp, betalningsutfästelse och efterställning
Lånebeloppet uppgår till högst 5 500 000 kronor. Konvertiblernas nominella belopp är 1 kronor eller multiplar därav. Konvertiblerna representeras av Konvertibelbevis. Konvertibelbevisen är ställda till viss man eller order.

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Konvertiblerna ska registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Konvertibelbevis eller andra värdepapper ges ut. Konvertibelinnehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga Konvertibelbevis representerande Konvertibler samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket innehavarens Konvertibler ska registreras.

För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att Konvertiblerna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto.

Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet gentemot Innehavare enligt dessa villkor.

Konvertiblerna ska i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

§ 3 Löptid, ränta och betalningar
Lånet förfaller till betalning den 7 oktober 2024 i den mån Konvertering inte dessförinnan har ägt rum.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 8 procent. Räntan förfaller till betalning i samband med Konvertibelns förfallodag eller i samband med Konvertering. Innehavare äger rätt att konvertera upplupen ränta.

Under tid Konvertibel är registrerad på Avstämningskonto ska lånebeloppet och räntan utbetalas av Bolaget via Euroclear i enlighet med Euroclears då gällande regler.

Under tid Konvertibel inte är registrerad på Avstämningskonto ska lånebeloppet och räntan utbetalas av Bolaget på förfallodagen eller om förfallodagen inte är en Bankdag, på den därefter närmast följande Bankdagen till Innehavare eller den som i annat fall är berättigad att uppbära lånebelopp respektive ränta.

Har Innehavare angett att lånebeloppet respektive räntan ska insättas på visst bankkonto, sker insättning på detta. I annat fall översändes lånebeloppet respektive räntan sistnämnda dag till Innehavarens senast kända adress.

Skulle lånebeloppet eller räntan, på grund av hinder utom Bolagets kontroll inte kunna utbetalas enligt vad nyss sagts, ska lånebeloppet respektive räntan utbetalas till Innehavaren så snart hindret upphört.

§ 4 Konvertering
Om inte annat följer av § 8 nedan ska Innehavare äga rätt att under perioden från och med den 23 september 2024 till och med den 7 oktober 2024, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, påkalla Konvertering av hela eller delar av sin fordran inklusive upplupen ränta till nya Aktier i Bolaget till en Konverteringskurs om 8,50 kronor. Sker inte Konvertering inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. Konvertering är bindande och kan inte återkallas av Innehavaren.

Detta innebär att en ny Aktie i Bolaget erhålls för varje fullt belopp av tillämplig Konverteringskurs av det sammanlagda nominella beloppet av de Konvertibler och eventuell ränta som Innehavaren samtidigt önskar Konvertera. Om detta belopp inte är jämt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant vid förfallodagen för lånet. Omräkning av Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.

Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

§ 5 Påkallande av Konvertering
Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Konvertibel är registrerad på Avstämningskonto ska följande gälla. Vid Konvertering ska för registreringsåtgärder ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Konvertibel inte är registrerad på Avstämningskonto ska påkallande av Konvertering ske genom skriftlig anmälan till Bolaget, varvid ska anges det belopp som önskas Konverteras. Vid Konvertering ska Innehavaren i förekommande fall till Bolaget överlämna Konvertibelbevis representerande det belopp som önskas utnyttjas för Konvertering.

§ 6 Införande i aktiebok m.m.
Om Bolaget är Avstämningsbolag verkställs Konvertering genom att de nya Aktierna interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämnings-konto slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på Avstämningskonto.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag verkställs Konvertering genom att de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket.

§ 7 Rätt till vinstutdelning
Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Konvertering rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Konvertering verkställts.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Konvertering i förekommande fall rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Konvertering verkställts.

§ 8 Omräkning av Konverteringskurs m.m.
Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer Innehavare, vad som följer enligt nedan.

Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att Konverteringskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier.

A. Fondemission
Genomför Bolaget en fondemission ska Konvertering – där Konvertering görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Konvertering verkställd efter emissions-beslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska Aktier som tillkommit på grund av Konvertering som verkställts genom att de nya Aktierna tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen.

Vid Konvertering som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Konverteringskurs.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs = föregående Konverteringskurs x antalet Aktier före fondemissionen
___________________________________________
antalet Aktier efter fondemissionen

Enligt ovan omräknad Konverteringskurs fastställs snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Sammanläggning eller uppdelning (split)
Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i punkt A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C. Nyemission av Aktier
Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen på grund av Aktie som tillkommit på grund av Konvertering:

Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska, i emissionsbeslutet och, i förekommande fall, i underrättelsen enligt 13 kap 12 § aktiebolagslagen till aktieägarna, anges den senaste dag då Konvertering ska vara verkställd för att Aktie, som tillkommit genom Konvertering, ska medföra rätt att delta i emissionen.

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Konvertering – som påkallas på sådan tid, att Konverteringen inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning. Aktie, som tillkommit på grund av sådan Konvertering, upptas interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid Konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs = föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel:

teckningsrättens värde = det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för den nya Aktien
___________________________________________
antalet Aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad Konverteringskurs ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad Konverteringskurs fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, verkställs Konvertering endast preliminärt, varvid det antal Aktier som varje Konvertibel före omräkning, berättigar till Konvertering mot upptas interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Konvertibel efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Aktier och/eller kontantbelopp enligt § 4 ovan. Slutlig registrering på Avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är Avstämningsbolag verkställs Konvertering genom att de nya Aktierna upptas i aktieboken som interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptas de nya Aktierna i aktieboken som aktier.

D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner
Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i nyemission på grund av Aktie som tillkommit genom Konvertering motsvarande tillämpning.

Vid Konvertering som verkställts i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs = föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering för nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges i punkt C ovan.

Enligt ovan omräknad Konverteringskurs ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad Konverteringskurs fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Vid påkallande av Konvertering, som sker under tiden fram till dess att omräknad Konverteringskurs fastställs, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D
Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid Konvertering som görs på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter utan vederlag.

Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs = föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska omräkningen av Konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och tillämpas vid Konvertering som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad Konverteringskurs fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Vid Konvertering som sker under tiden fram till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner
Vid nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga Innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Innehavare, utan hinder av att Konvertering inte har verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som Innehavaren skulle ha erhållit, om Konvertering verkställts efter den Konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att Innehavaren dessutom i visa fall skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt § 4 ovan ska inte medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke ha motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Innehavaren ska anses vara ägare till ska därvid fastställas efter den Konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Konverteringskursen inte äga rum.

G. Kontant utdelning till aktieägarna
Vid kontant utdelning till aktieägarna, som innebär att dessa erhåller utdelning som tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar överstiger 30 procent av de befintliga Aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid påkallande av Konvertering som sker på sådan tid att Aktie som erhålls när Konverteringen verkställs inte medför rätt till utdelningen tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 30 procent av Aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs = föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Den omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats och det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 30 procent av Bolagets värde, ska, vid anmälan om Konvertering som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Konverteringskurs enligt denna punkt G. Härvid ska Bolagets värde per aktie ersätta Aktiens genomsnittskurs i formeln. Bolagets värde per aktie ska bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska således baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 30 procent av Bolagets värde enligt ovan (extraordinär utdelning).

Vid Konvertering som sker under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, ska bestämmelserna i punkt C sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna
Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad Konverteringskurs.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs = föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier ska i stället för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat återbetalningsbelopp per Aktie = det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen (Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________
det antal Aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Den omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

Vid Konvertering som sker under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, ska bestämmelserna i punkt C sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad Konverteringskurs fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna Aktier men där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan.

I. Ändamålsenlig omräkning
Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses bedömning tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen genomföra omräkningen av Konverteringskursen på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

J. Avrundning
För fastställande av omräknad Konverteringskurs ska Konverteringskursen avrundas till två decimaler.

K. Likvidation
Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Konvertering inte vidare påkallas. Det gäller oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation vunnit laga kraft eller inte.

Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om att Konvertering inte får påkallas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska Innehavare – oavsett vad som sägs i § 4 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konvertering – ha rätt att göra påkallande av Konvertering från den dag då meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

L. Fusion
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Konvertering därefter inte ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Innehavarna erinras om att Konvertering inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare äga rätt att påkalla Konvertering från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Konvertering kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla.

Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för påkallande av Konvertering enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Konvertering (Slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

M. Delning
Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad Konverteringskurs, enligt principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på vederlaget till aktieägarna i Bolaget.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Konvertering upphör samtidigt med registreringen enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Innehavare ska ske senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman.

N. Tvångsinlösen
Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av Aktierna i Bolaget, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i sista stycket punkt L sägs om Slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Innehavare äga rätt att göra sådant påkallande fram till och med Slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor före Slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra Innehavarna om denna rätt samt att påkallande av Konvertering inte får ske efter Slutdagen.

Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av skiljemän, får Konvertibler inte utnyttjas för Konvertering förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken Konvertering får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Innehavaren ändå rätt att utnyttja Konvertibeln under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning
Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Konvertering inte får verkställas efter beslut om likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till Konvertering åter inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller.

P. Konkurs eller företagsrekonstruktion
Vid Bolagets konkurs får påkallande av Konvertering inte ske. Om konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till Konvertering.

Vid företagsrekonstruktion får påkallande av Konvertering ske. Vid behov får Bolaget inhämta samtycke från rekonstruktören innan Konverteringen genomförs.

Q. Byte av redovisningsvaluta
Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska Konverteringskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.

Enligt ovan omräknad Konverteringskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Konvertering som verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan.

R. Motsvarande villkor för kupongbolag
I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag.

§ 9 Meddelanden
Meddelanden rörande Konvertiblerna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas varje Innehavare under adress som är känd för Bolaget.

§ 10 Ändring av villkor
Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, Euroclears eller myndighets beslut gör det nödvändigt att ändra villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter inte i något hänseende försämras.

§ 11 Sekretess
Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare. Bolaget äger rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister:

 • Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress;
 • antal Konvertibler.

§ 12 Preskription
Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning som preskriberats tillkommer Bolaget.

§ 13 Tillämplig lag
Svensk lag gäller för dessa Konvertibler och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.