Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Publicerat 2019-11-26
Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 december 2019 kl. 18.00 på Maskinvägen 1 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman

  • ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 december 2019, och
  • bör anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 3 december 2019 skriftligen till GASPOROX AB, Maskinvägen 1, 227 30 Lund. Anmälan kan också göras per e-post info@gasporox.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 3 december 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.gasporox.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 234 036 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om riktad nyemission i Gasporox AB (publ) mot Fårö Capital AB och Emanuel Eriksson
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag:

Förslag till riktad nyemission i Gasporox AB (publ) mot Fårö Capital AB och Emanuel Eriksson (punkt 6)

Gasporox AB (publ), nedan kallat ”Gasporox” eller ”Bolaget”, har fått förfrågan från Fårö Capital AB om köp av nyemitterade aktier i Gasporox, motsvarande en ökning av antalet aktier med 20 %.

Styrelsen i Gasporox har 2019-11-25 beslutat om riktad emission om 623 403 aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med 10 %, till teckningskursen 10,00 kronor, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta utifrån det bemyndigande som årsstämman gav styrelsen i maj 2019. Bolaget tillförs 6 234 kSEK före emissionskostnader (”Riktad emission 1”).

Då stämmans bemyndigande gällde en nivå om upp till 10% och Gasporox har fått ett erbjudande för en investering om 20 % har styrelsen vidare fattat beslut om att kalla till en extra bolagsstämma som hålls i december. Förslag till beslut är att göra en riktad emission om ytterligare 623 403 aktier till teckningskursen 12,00 kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt varigenom Bolaget tillförs 7 481 kSEK före emissionskostnader (”Riktad emission 2”). Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 20% jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna 2019-11-22.

Bägge emissionerna riktas mot Christer Fåhraeus bolag Fårö Capital AB till 80 %, samt Fårö Capitals investeringschef Emanuel Eriksson till 20%, två kapitalstarka och strategiskt viktiga investerare.

Syftet med emissionerna, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att tillföra Bolaget nya strategiska investerare och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera fortsatt tillväxt. Emissionslikviden kommer främst att användas till finansiering av investeringar i teknikutveckling och marknadsbearbetning samt ökat rörelsekapital i samband med expansion av verksamheten.

Styrelsen i Gasporox rekommenderar att bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag. Styrelsens förslag har fattats i full enighet.

_________________________________________________________________________________________

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i november 2019

GASPOROX AB (publ)

STYRELSEN