Kallelse till årsstämma i Gasporox AB (publ)

Publicerat 2017-04-20
Aktieägarna i Gasporox AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 kl. 16.00  i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund, med insläpp för registrering från kl. 15.30.

Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i Gasporox AB (publ) (”Gasporox”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2017, och
  •  anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till bolaget senast tisdagen den 16 maj 2017 skriftligen till Gasporox AB (publ), Bolagsstämma, Maskinvägen 1, 227 30 Lund. Anmälan kan också lämnas per telefon 046-540 50 40, eller per e-post till info@gasporox.se.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuellt ombud och antal biträden anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Gasporox för att skapa underlag för röstlängden.  

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska ombudet också uppvisa ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registrering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.gasporox.se och på huvudkontoret i Lund (Maskinvägen 1), samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 16 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren eller banken om detta i god tid före onsdagen den 16 maj 2017. 

Övrigt

Årsredovisning jämte revisionsberättelse för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11 – 12 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Maskinvägen 1 i Lund och på bolagets hemsida www.gasporox.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktör

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2016 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016.

8. Beslut

a)      om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;

b)     om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c)      om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.

9. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.

10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

11. Rutiner och instruktion för valberedning.

12. Bemyndigande för emission av aktier.

13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Eddie Juhlin utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och med 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag, för tiden fram intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tore Gimse, Annika Olsson och Per Nyström samt nyval av Anneli Friberg som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Tore Gimse. Masoud Khayyami och Yngve Finkenhavn har avböjt omval.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på www.gasporox.se.

Anneli Friberg, född 1973, är verksam som affärsområdeschef på Software Point AB, ett internationellt företag verksamt inom mjukvara och informationssystem för laboratorier till industrier inom bl.a. förpackning, livsmedel och läkemedel men även för sjukvårdssektorn och universitet. Anneli Friberg har en gedigen ingenjörsbakgrund med en lång och bred kommersiell erfarenhet inom marknadsföring, kundrelationer, projektledning, mjukvaruutveckling m.m. Hon har erfarenhet av att ta en produkt från utvecklingsstadiet och genom alla steg fram till en lyckad kommersialisering.

Valberedningen föreslår vidare omval av Carlsson & Partners revisionsbyrå AB till revisionsbolag. Carlsson & Partners revisionsbyrå AB har meddelat att godkänd revisor Berit Holmgren kommer att vara huvudansvarig revisor och auktoriserad revisor Elena Entina medrevisor.

Rutiner och instruktion för valberedning (punkt 11)

Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering. Valberedningen föreslås bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2017. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Vidare föreslås att instruktion och arbetsordning för valberedningen antas.

Bemyndigande för emission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 507 000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst cirka 10 %. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågorna under punkt 12 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 4 571 628. Bolaget innehar inga egna aktier.

______________________

Lund i april 2017

Gasporox AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 08:50 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.