Julhälsning VD

Publicerat 2018-12-21
Nu har hösten passerat och julen nalkas allt närmre. Jag vill passa på att skicka en hälsning till er aktieägare med en kort reflektion om året som gått.

Mycket positivt har skett under året och organisationen har utvecklats till att vara mer säljorienterad. Vi har lanserat flera nya sensorer och nått nya marknader. Dessa sensorer är färdiga komponenter redo för installation inom flera segment. Detta öppnar upp för en bredare marknad och kortare säljprocess.

Under året har sensorer såsom dryckessensorn GasSpect CO2 & Bar samt trågsensorn GasSpect O2 lanserats. Vidare har läcktestningssensorn LeakSpect CO2 tagit viktiga steg framåt marknadsmässigt. Satsningar på läcktestning möjliggjordes genom riktat kapital från nyemissionen innan sommaren. Vi ser nu fram emot att göra LeakSpect CO2 till en av våra standardprodukter. Integrationsarbete pågår med ett antal kunder där fabrikstester och valideringstester genomförs med goda resultat.

Under höstens gång har vi haft flera stora leveranser, både sensorer i volym enligt avtal samt större kundprojekt. Genom att nu ha satsat på generella koncept och sensorer som till exempel dryck och tråg, ser vi potential för en snabbare process. Parallellt med att vi attraherat nya kunder har även redan etablerade kunder efterfrågat ytterligare produkter från oss. Långsiktiga kundrelationer byggs och den fina feedback jag får från kunder om produkter, leveranser och teamet gör mig stolt som VD.

GPX Medicals har haft ett fantastiskt år, med slutförande av Neo-Lungprojektet; med en första prototyp av NEOLA och kliniska pilotstudier. Samtidigt har man byggt upp ett team och en egen organisation samt säkrat finansiering för nästkommande år. GPX Medical har en stor tillväxtresa framför sig och är för Gasporox ett sätt att vidare kommersialisera sin grundteknologi.

Gasporox och GPX Medical är bolag i olika faser som under 2019 kommer ta viktiga steg under sin tillväxtresa. Slutligen vill jag tacka er investerare som följer oss och tack för det förtroende vi fått under detta år samt önska er en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Märta Lewander Xu

För ytterligare information om Gasporox, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 13.20 CET.

_________________________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.