GASPOROX vinner offentlig upphandling på Irland

Publicerat 2018-03-14
Gasporox har erhållit bekräftelse från Tyndall Institute, University College Cork, att Gasporox vunnit en offentlig upphandling gällande Gasporox Micro-Lab med dubbelsensor.

Gasporox Micro-Lab med dubbelsensor kan mäta både syrgas (O2) och vattenånga (H2O) och kommer användas i forskning om lungkapacitet på prematura bebisar. Detta är forskning som bedrivs av Gasporox dotterbolag GPX Medical AB och där Gasporox tagit fram själva sensorn för mätningarna. Denna sensor är byggd på GASMAS (Gas in Scattering Media Absorption Spectroscopy) tekniken som gör att man kan mäta gaskoncentration i icke-transparenta media som t ex en vävnad. Med GPX Medicals laserteknik kan man mäta gasen inuti lungorna hos för tidigt födda bebisar vilket man tror kan minska användningen av lungröntgen eller invasiva ingrepp som är standardförfarande idag för dessa patienter. Tyndall Institutet är världskända för sin medicinska forskning och inom biofotonikgruppen, ledd av Prof. Stefan Andersson-Engels forskar man just på GASMAS-teknik för lungmonitorering. Avsikten är att båda parter ska fortsätta forskning dels i respektive land men också utbyta resultat och erfarenheter. Nu återstår vissa administrativa förfaranden innan upphandlingen är färdigställd och Gasporox får själva ordern. Därefter levereras Micro-Labet med sensorn till Tyndall Institutet på Irland. Förväntat ordervärdet uppgår till 325 000 SEK.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Att fler forskargrupper väljer att vidareutveckla och forska på GASMAS-tekniken för lungmonitorering ser vi positivt på och välkomnar detta engagemang från Tyndall Institute särskilt med tanke på deras erkända ställning vad gäller medicinsk forskning och kliniska koppling. En bra grund för forskningen av dessa lungtester är ett stabilt och tillförlitligt labsystem vilket Gasporox här kan erbjuda genom sitt Micro-lab egentligen utvecklat för förpackningsanalys. För Gasporox innebär detta en order vilket alltid är välkommet men vi ser också mervärdet det ger för dotterbolaget GPX Medical och framtida samarbete. I tillägg är det positivt för Gasporox verksamhet och produkter att en välrenommerad institution vill använda produkterna för forskning och utveckling. Visar att vi har värdeskapande lösningar.

Om GPX Medical AB

GPX Medical utvecklar teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik av komplikationer i luftfyllda delar av kroppen, som lungor och bihålor. Tekniken baseras på spektroskopiska metoder utvecklade av forskare vid Lunds universitet. GPX Medical bildades 2016 och är ett delägt dotterbolag till GASPOROX AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 10:00 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.