GASPOROX valberedning utsedd inför årsstämman 2017

Publicerat 2017-01-23
Inför årsstämman den 22 maj 2017 har en valberedning satts samman bestående av tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den siste december 2016.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 31 december 2016. Utövar inte aktieägaren sin möjlighet att utse ledamot har den till röstetalet närmast följande största aktieägare tillfrågats.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av:

• Per Nyström, valberedningens ordförande och utsedd av Å&R Carton Lund AB;

• Tore Gimse, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS; samt

• Märta Lewander Xu.

De tre aktieägarna representerade i valberedningen utgör cirka 46 % av bolagets aktier och röster.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: info@gasporox.se, eller med vanlig post på adress: Gasporox AB, Att. Valberedningen, Maskinvägen 1, 227 30 LUND.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 7 mars 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 15:30 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.