GASPOROX tecknar exklusivt leveransavtal och licensavtal med FT Systems

Publicerat 2016-10-24
Gasporox har tecknat ett femårigt leveransavtal där FT Systems erhåller exklusivitet inom marknaden brödprodukter packade i flexibla förpackningar. Enligt avtalet skall FT Systems, för att behålla sin exklusivitet, beställa en årlig minimivolym som under avtalsperioden estimeras generera cirka 4,5 MSEK i försäljning. Minimivolymen är lägre de två första åren för att sedan växa de tre sista åren. Första leverans beräknas ske under 2017.

Samtidigt har två licensavtal tecknats. Det första avtalet avser en avgiftsfri licens som Gasporox erhåller baserat på ett patent som FT Systems ansökt om och som baserar sig på resultat från Safetypack-projektet. Det andra licensavtalet avser ett av Gasporox patent där FT Systems erhåller en licens att använda tekniken i sina produkter. Inget av licensavtalen är exklusivt.

Gasporox och FT Systems deltar båda, tillsammans med ytterligare åtta deltagare, i det av EU delfinansierade projektet Safetypack. Projektet avslutas den sista oktober 2016. Avtalen med FT Systems är ett resultat av projektet. Projektet har installerat system hos Santa Maria med innehållande Gasporox produkter (se video).

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Avtalen som vi tecknat med FT Systems är en naturlig fortsättning på Safetypack-projektet. Projektet har varit viktigt för att etablera denna nya teknik i förpackningsbranschen. En slutrapport kommer att färdigställas efter att projektet har avslutats den 31 oktober 2016. Vi ser fram emot att arbeta vidare med FT Systems och vi har en gemensam ambition att tillsammans utveckla nya produkter och utöka samarbetet för att även omfatta andra förpackningstyper. ”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016 kl. 13:30 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W AB.