GASPOROX tar in ny strategisk ägare Gobia Enterprises AB – genomför riktad emission om 15,4 MSEK

Publicerat 2020-10-07
Efter intresse från Gobia Enterprises AB har styrelsen i Gasporox AB (publ) beslutat att genomföra en riktad emission om 15,4 MSEK. Bakom Gobia Enterprises AB står entreprenören Jan G Smith med lång erfarenhet från läkemedelsteknik. Gobia Enterprises AB ses som en strategisk investerare och huvudägare för Gasporox då bolagets uppsatta plan innebär fördjupat fokus mot läkemedelsindustrin.

Styrelsen i Gasporox AB (publ), org.nr 556678–0093, (”Gasporox” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en riktad emission om 1 122 126 aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med 15%, till teckningskursen 13,75 kronor, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta utifrån det bemyndigande som stämman gav styrelsen den 4 maj 2020. Genom emissionen tillförs Bolaget 15 429 kSEK före emissionskostnader vilka uppskattas till under 100 kSEK.

Gobia Enterprises AB (”Gobia”), är en kapitalstark och strategiskt viktig investerare. Gobia ägs av Jan G Smith som varit verksam inom läkemedelsindustrin och är en av två grundare till det medicintekniska bolaget ABIGO Medical AB med säte i Göteborg. ABIGO Medical är aktivt inom avancerad sårbehandling, har cirka 170 anställda och omsatte 2019 cirka 400 Mkr. 75% av bolaget såldes i år till det börsnoterade hygien- och hälsobolaget Essity. ABIGO Medical, i sin helhet, värderades då till 900 Mkr på skuldfri basis. Jan G Smith äger fortsatt 25% av ABIGO Medical genom sitt bolag Gobia Enterprises AB och sitter kvar som styrelseordförande i ABIGO Medical AB.

Jan G Smith, Gobia Enterprises AB kommenterar:

Vi är glada att kunna investera i ett teknologiskt framstående bolag som Gasporox. Med en egen framgångsrik bakgrund inom läkemedel och medicinteknik anser vi att Gasporox kan fylla ett intressant marknadsbehov och har stora och långsiktiga tillväxtmöjligheter. Dessutom tror vi starkt på bolagets ledning och entreprenörsanda.

Gasporox styrelseledamot och Fårö Capitals ägare Christer Fåhraeus kommenterar:

”Vi är glada över att det finns ett så stort intresse för Gasporox och välkomnar Gobia som ytterligare en stark och strategisk ägare. De har en lång och bred erfarenhet av att bygga bolag, inte minst inom läkemedelsbranschen och vi ser att det här är en bra matchning för Gasporox. Genom att ta in den här typen av investerare kan Gasporox verkligen satsa på en expansion inom läkemedelsinspektion.”

Teckningskursen för den riktade emissionen motsvarar en värdering i nivå något lägre än aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 20 handelsdagarna och innebär en rabatt om 9%. Största ägare kommer fortsatt vara Norsk Elektro Optikk AS. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget en ny strategisk samt långsiktig investerare och samtidigt, på ett tids- och kostnads-effektivt sätt, möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera fortsatt tillväxt, särskilt på marknaden för läkemedelsinspektion. Emissionslikviden kommer främst att användas till finansiering av investeringar i marknadsbearbetning och teknikutveckling samt ökat rörelsekapital i samband med expansion av verksamheten. Efter genomförande och fullteckning av emissionen kommer bolaget att ha 8 604 968 aktier.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

”Att Gobia vill investera i Gasporox är en kvalitetsstämpel som bekräftar att bolaget är på rätt väg och är ett intressant case. Vår inriktning mot läkemedelsinspektion passar bra ihop med Gobias omfattande kunskap om branschen. Vi är stolta att kunna dela vårt entreprenörskap med Gobia och välkomnar dem som aktieägare.”

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se