GASPOROX godkänt för notering på Nasdaq First North Stockholm samt offentliggör bolagsbeskrivning

Publicerat 2016-10-20
Gasporox AB (publ) har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq First North Stockholm och marknadsplatsen har nu lämnat sitt formella godkännande till bolaget. Första dag för handel i Gasporox aktie beräknas bli den 25 oktober 2016.

Den emission som Gasporox genomförde inför noteringen uppgick till 15,3 MSEK med en teckningsgrad på cirka 500 procent. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och distribution av aktierna till respektive ägares VP-konto/depå pågår och ska vara genomfört före första handelsdag. Bolagets aktier kommer att handlas på Nasdaq First North Stockholm under kortnamn GPX (ISIN: SE0008991624).

Gasporox har upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq First North Stockholm. Bolagsbeskrivningen finns publicerad på Gasporox hemsida under Rapporter och finansiell information.

G&W Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Den kraftigt övertecknade emissionen som genomfördes i september är ett kvitto på det stora intresse som finns för Gasporox. Vi ser nu fram emot noteringen och en spännande resa framöver tillsammans med våra nya aktieägare.”

För mer information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 14:00 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W AB.