Gasporox: GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2021

Publicerat 2021-08-31

Fokus på uppbyggnad av återförsäljarnätverk och läkemedelspositionering  

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport andra kvartalet

Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon koncernredovisning. Delårsrapportens finansiella data avser därför enbart bolaget Gasporox AB (publ).

  • Omsättningen uppgick till 1 669 (1 641) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 787 (-2 260) kSEK
  • Kassaflödet uppgick till -3 809 (-3 577) kSEK
  • Likvida medel uppgick till 16 614 (10 936) kSEK
  • Resultat per aktie *) uppgick till -0,32 (-0,30) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (7 480 842)     

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 6 månader

  • Omsättningen uppgick till 4 932 (4 683) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 020 (-2 965) kSEK
  • Kassaflödet uppgick till -7 614 (-1 390) kSEK
  • Resultat per aktie *) uppgick till -0,47 (-0,40) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (7 398 635)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Gasporox håller årsstämma

Årsstämma hålls 19 maj 2021 genom poströstning och styrelsen förstärks med ledamot Jan Erik Smith. KPMG omväljs som revisionsbolag med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg.

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se.

Lund den 31 augusti 2021

Styrelsen

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 08:00 CET.