Gasporox erhåller 1,4 MSEK av Vinnova för att skapa ny standardmetod för läkemedelsampuller

Publicerat 2021-03-11
Gasporox har fått besked från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att de ger bidragsstöd för projektet ”GALDI” om läcktestning av läkemedelsförpackningen ampuller. Projektet syftar till att bygga ett system för 100% inspektion i produktionslinjen på ampuller. Dagens tekniker är riskfyllda och opraktiska och Gasporox bedömer därför att det finns ett behov på marknaden för sin stabila, säkra och smidiga teknik. Projektets totala budget är på 2,8 MSEK varav Gasporox erhåller 1,4 MSEK i bidrag från Vinnova.

Genom satsningen Innovationsprojekt i företag ger Vinnova finansiering till små och medelstora bolag för att utvärdera befintlig eller ny teknik för nya affärsområden. Gasporox har nu fått anslag för projektet GALDI – Gasporox Ampoule Leak Detection Instrument. Projektet gör att Gasporox även kommer kunna erbjuda produkter inom läkemedelskontroll för läkemedel som inte förpackas i skyddande atmosfär som tidigare varit huvudmarknaden för Gasporox. Genom projektet öppnas alltså nya möjligheter upp inom Gasporox fokusmarknad, läkemedelsinspektion.

Vinnova motiverar anslaget till Gasporox med att ”Projektet bygger på en innovation med stor ekonomisk potential. Projektresultaten bedöms ha goda förutsättningar att bidra positivt till något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Vidare är projektplanen väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat och genomförbart projekt och projektbudgeten bedöms vara trovärdig.” Målet för Gasporox är att göra samma resa med projektresultaten som bolaget gjort på förpackningstypen vial. För läkemedelsförpackningen vialer är metoden som Gasporox säljer idag standard för kvalitetskontroll, målet är att den även ska etableras som standard för förpackningstypen ampull.

Projektet GALDI löper under 16 månader med start 15 mars 2021. Total budget är 2,8 MSEK och anslaget är på totalt 1,4 MSEK. Målet är att första produkt med denna unika innovation ska kunna lanseras i samband med att projektet avslutas.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

”Jag ser mycket positivt på att vi kommer bredda vår inspektionslösning med mål att bli marknadsstandard för ampuller, precis som vi gjort för läkemedelsförpackningen vial. Projektet ligger helt rätt i tiden för Gasporox som satsar på marknaden för läkemedelsinspektion 2021-2022. Vidare öppnar det upp för att vi tar en större marknadsandel än tidigare då vi genom resultatet av projektet kommer även kunna kontrollera läkemedelsförpackningar som inte har skyddande atmosfär. Det gör att marknadspotentialen ökar avsevärt för Gasporox produkter och vi ser fram emot att kunna lansera detta efter projektets avslut första halvåret 2022.”

Om förpackningstypen ampuller:

Ampuller är en typ av förpackning, ofta i glas, som används för kemikalier eller läkemedel. Skillnaden mellan ampull och vial är att ampullen är helt förseglad genom termisk behandling och behöver knäckas för att öppnas, därför är det en engångsförpackning som används för engångsdoser av läkemedel. Detta för att man vill helt skydda produkten från yttre element som syre. Vanligt förekommande läkemedel som förpackas i den här typen är olika former av smärtstillande, vaccin, adrenalin m.fl. När det gäller inspektionskraven på ampuller är dessa mycket höga med krav på 100% läcktestning. Det är därför viktigt att använda en bra metod för inspektion. Dagens metod HVLD (High Voltage Leak Detection) är riskfylld och komplex men standard för ampuller. Med Gasporox lösning kommer man på ett enklare, säkrare och kostnadseffektivt sätt kunna uppfylla regelverkens höga krav. Den globala marknaden för ampuller estimeras växa ca 4-7% per år.