Gasporox dotterbolag GPX Medical inleder process för att notera bolaget under hösten 2020

Publicerat 2020-05-26
Gasporox dotterbolag GPX Medical, ägt till 53,3%, har inlett en process för att notera bolaget. Utdelning av Gasporox ägarandel i GPX Medical utvärderas parallellt.

GPX Medicals styrelse har beslutat att inleda en noteringsprocess för att lista GPX Medical på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med mål om notering under hösten 2020.

GPX Medical, Gasporox delägda dotterbolag, har utvecklats till att gå från en integrerad del i Gasporox till ett fristående bolag med egen ledning och team, och är nu redo för att stå på egna ben. Förutom organisation och bolagsbyggande har teknikutvecklingen pågått i nära samarbete med kliniker och samarbetspartners, där flera prekliniska studier har genomförts med goda resultat. År 2018 genomförde ägarna Gasporox och Norsk Elektro Optikk ett aktieägartillskott i syfte att finansiera tvåårsperioden 2019–2020 för att lägga grunden för ett långsiktigt fristående bolag redo för egen kapitalisering.

Gasporox har tidigare kommunicerat att man ser notering som huvudspår för GPX Medical och att bolaget utvärderar möjligheten att dela ut aktierna till sina ägare. Gasporox styrelse ställer sig därmed positiva till denna kapitaliseringsplan och utvärderar fortsatt utdelningsmöjligheter enligt Lex Asea.

”Det är en styrka att grundtekniken från Gasporox framgångsrikt vidareutvecklats i en medicinteknisk applikation i dotterbolaget och att dess potential nu kan realiseras genom denna särnotering, säger Gasporox VD tillika styrelseordförande i GPX Medical Märta Lewander Xu. Genom denna notering genomförs sista delen av planen som sattes upp för GPX Medical och Gasporox visar igen att med strategiska beslut och fokuserade satsningar når vi våra mål enligt plan, fortsätter Märta Lewander Xu.”

”Styrelsen i Gasporox bedömer att en notering av GPX Medical ger bolaget den bästa plattformen för att tillvarata framtida möjligheter för tillväxt, värdeskapande och tillgång till kapitalmarknaden. Vidare är detta ett viktigt steg för att kunna realisera bolagets tekniska potential och för att kunna möta behovet för modern medicinteknik på den globala marknaden för lungmonitorering. Gasporox strategi för dotterbolaget realiseras nu genom att de inleder processen för en notering, säger Gasporox styrelseordförande Tore Gimse.”

GPX Medicals styrelse har utsett Eminova Partners AB till finansiell rådgivare i samband med noteringsprocessen.