GASPOROX dotterbolag GPX Medical har beviljats EU-bidrag för ett projekt om diagnostisering av bihålor med GASMAS

Publicerat 2017-10-18
GPX Medical har fått meddelande från EU-kommissionen att de avser bevilja ett projekt för utveckling av laserteknik om att diagnostisera bihålor. Bidraget på 50 000 Euro är del av EUs ramprogram Horizon 2020, som riktar sig till små och medelstora företag, SME instruments.

Med GPX Medicals laserteknik GASMAS är det möjligt att mäta fri gas inuti människokroppen, såsom i lungor och bihålor. Monitorering av lungor på för-tidigt födda bebisar är idag en tillämpning som GPX medical utvecklar. GASMAS-tekniken som verktyg för diagnostisering av bihålor har främst utvärderats och utvecklats genom forskningsprojekt på Lunds Universitet. I forskningsstudier har man bland annat jämfört GASMAS-tekniken med CT-resultat på 20 patienter med goda resultat. Med detta EU-finansierade projekt avser GPX Medical påbörja utveckling inom detta nya affärsområde, bihålsdiagnostik med GASMAS. Bihåleinflammation och bihålsbesvär är ett stort folkhälsoproblem och dagens begränsade diagnosverktyg leder till stora överförskrivningar av antibiotika, vilket leder till resistensproblem. GPX Medicals vision är att genom en enkel mätning med laser kunna ge information om bihålornas status redan i primärvården.

VD Märta Lewander Xu kommenterar
”Vi gläds över att vår ansökan i hård konkurrent nått så höga utvärderingspoäng och beviljats EU-bidrag. För GPX Medical innebär detta början av ett nytt affärsområde. Ett område som redan har visat sig starkt i forskningssammanhang. För GASPOROX innebär detta projekt ytterligare utveckling av vår teknik och sensorplatform vilket även gagnar vårt affärsområde förpackningsanalys.”

Om SME instrument
SME instrument är ett program inom Horizon 2020 som består av tre faser. I fas ett beviljas 50 000 Euro och syftar till en förstudie och framtagande av ett affärscase. I fas två kan större summor sökas, 0.5 – 2.5 MEuro och projektet kan inkludera utveckling av system, kliniska studier, marknadsvalidering m.m. Fas tre är ett kommersialiseringsprojekt för att stötta innovationen att nå ut till marknaden. GPX Medical har beviljats ett bidrag inom SME instrument fas ett.

Om GPX Medical AB
GPX Medical utvecklar teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik av komplikationer i luftfyllda delar av kroppen, som lungor, bihålor och tarmar. Tekniken baseras på spektroskopiska metoder utvecklade av forskare vid Lunds Universitet. GPX Medical bildades 2016 och är ett delägt dotterbolag till GASPOROX AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:
Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 10:30 CET.
____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på
www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.