Gasporox AB: Utfall i emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021

Publicerat 2018-06-21
På Gasporox AB:s (”Gasporox”) årsstämma den 21 maj 2018 beslutades att införa ett optionsprogram med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktat till bolagets ledande befattningshavare och anställda samt dotterbolaget GPX Medical AB. Den riktade emissionen omfattade högst 178 125 teckningsoptioner av serie 2018/2021, vilka sammanlagt berättigar till teckning av 178 125 nya aktier i bolaget. Optionerna emitteras till ett pris om 2,07 SEK per teckningsoption, förutom de teckningsoptioner som riktas till GPX Medical AB, vilka emitteras vederlagsfritt. Gasporox kan nu meddela att totalt 178 125 teckningsoptioner har tecknats inom ramarna för optionsprogrammet. Gasporox tillförs därmed cirka 230 KSEK.

Varje teckningsoption medför rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 18,72 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2021 kan ske under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 20 juli 2021. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda och nyckelpersoner i Gasporox samt personal i GPX Medical AB varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Gasporox aktie. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer antalet aktier att öka med 178 125 aktier och aktiekapitalet öka med 87 062,51 SEK. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas, baserat på bolagets aktiekapital efter nyligen genomförd företrädesemission och förutsatt att inga ytterligare förändringar i aktiekapitalet sker fram till och med nyttjandeperioden, motsvarar detta en utspädning om högst cirka 2,78 procent av aktierna och rösterna. De personer som tecknat teckningsoptioner anges i tabellen nedan:

Namn Antal teckningsoptioner
GPX Medical AB  67 375 
Märta Lewander Xu (VD)  25 000 
Janita Ericsson (Commercial Director)  14 000 
Malin Jonsson (Produktionsansvarig)  14 000 
Peter Åkerlund (CFO)  13 000 
Sara Bergsten (CTO) 13 000
Peilang Liao (Utvecklingsingenjör i GPX Medical AB) 9 250
Anders Långberg (Systemingenjör i GPX Medical AB)  9 250
Dennis Leander (Utvecklingsingenjör i GPX Medical AB)  8 250
Mikael Sebesta (CTO) 5 000
Totalt 178 125

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.