Gasporox AB (publ) Kvartalsrapport: Juli – Sep 2023

Publicerat 2023-11-07

Positivt EBITDA för femte kvartalet i rad

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 787 (6 540) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -768 (246) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till – 2 331 (-2 946) kSEK
 • Likvida medel uppgick till 9 280 (3 737) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,11 (0,03) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 9 månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 025 (14 025) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 259 (-3 169) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -5 282 (-10 530) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,04 (-0,37) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)


VD kommenterar delårsrapport 3 2023

Fortsatt bra utveckling av bolaget. Försäljningen ökar och vi visar på positivt EBITDA för femte kvartalet i rad. Den uppsatta strategin och planen fungerar och bolaget levererar. Att avsluta exklusiva avtal och erbjuda våra produkter bredare till marknaden har varit lyckosamt och gett större potential och tillväxtmöjlighet.

Det tredje kvartalets försäljning landar på 6 787 kSEK, och ett rörelseresultat om -768 kSEK. Leveranserna i kvartalet är både till läkemedelsmarknaden och livsmedelsmarknaden och inkluderar både sensorer, produkten VialArch samt en del kundprojekt och serviceförsäljning. Försäljningen har historiskt haft en del kvartalsvariationer med typiskt ett svagare första halvår. Att därför kunna visa fortsatt tillväxt även tredje kvartalet är starkt trots att årets första halvår hade rekordförsäljning.

Ackumulerade siffrorna för kalenderår 2023 visar på en försäljning om 24 025 kSEK och ett rörelseresultat om 259 kSEK. Dessa innebär att vi redan efter tredje kvartalet visar på ett tillväxt jämfört med föregående helårssiffror. Kvartalsvariationerna är något mer utjämnade, men vi noterar fortsatt att större order är av betydelse för kvartalens utfall och dessa kommer inte varje kvartal.

Efter en vår med många sensorleveranser till befintliga kunder, ser vi nu en period av projektleveranser. Detta är typiskt en första försäljning till en ny kund och kopplat till vidareutveckling eller anpassning av vår produktportfölj och inkluderar ofta en utvecklingsinsats. Genom sådana kundtriggade projekt breddar vi vårt erbjudande och ökar vår marknads tillväxtpotential. Att arbeta nära kunderna i vårt utvecklingsarbete är del av vår strategi och ett sätt att säkerställa att vi lägger våra begränsade utvecklingsresurser på rätt projekt. Under hösten har vi projekt med nya produkten AutoMAP, men även högintressanta projekt inom dryck där vi utvärderar tillämpningen och gör pilotprojekt tillsammans med kunder.

Att de livsmedel och läkemedel som vi brukar är säkra är av yttersta vikt. Gasporox laserbaserade
kvalitetskontroll är smidig, snabb, tillförlitlig och oförstörande vilket gör det passande för automatiserad kvalitetskontroll direkt på produktionslinjer. Vi har nu många installationer och nöjda kunder, men tekniken är fortfarande ung. Det finns därför mycket kvar att göra tills teknologin nått alla olika sorters förpackningar med olika innehåll. Steg för steg tar vi oss mot målet att alla förpackningar med skyddande atmosfär ska kvalitetskontrolleras med vår laserteknologi och tack för att ni är med oss på denna resa.

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ)


Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Erhåller order om 4 MSEK på produkten VialArch

Gasporox har erhåller order från sin kinesiska återförsäljare Tianjin Maxcann Automation Technology Co., Ltd. (”Maxcann”), på produkten VialArch till ett totalt ordervärde om 4 MSEK. Återförsäljaren, Maxcann, är Gasporox partner i Kina för både instrument för läkemedelsindustrin samt sensormodulen VialArch.

 • Patent i europa beviljat för sin laserteknik avseende användning av parallella lasrar

Den europeiska patentmyndigheten har meddelat Gasporox AB (publ) att man beviljat en patentansökan avseende metod för att mäta flera gaser med samma sensor.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Gasporox tecknar avtal med maskintillverkaren weber maschinenbau värt 3 miljoner sek för produkten Automap™

Gasporox och Weber Maschinenbau GmbH (Weber) har senaste året samarbetat för att vidareutveckla produkten AutoMAP™ och har nu tecknat ett avtal för 2023 och 2024. Avtalat är värt 3 miljoner svenska kronor och ger Weber en viss avgränsad exklusivitet.


Lund den 7 november 2023
Styrelsen

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender/