Gasporox AB (publ) Kvartalsrapport: januari – mars 2023

Publicerat 2023-04-27

Ett starkt kvartal med rekordförsäljning och positivt resultat

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 096 (4 235) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 685 (-1 133) kSEK
  • Kassaflödet uppgick till -833 (-2 125) kSEK
  • Likvida medel uppgick till 13 680 (12 141) kSEK
  • Resultat per aktie *) uppgick till 0,17 (-0,13) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)


VD kommenterar delårsrapport 1 2023

Starkt första kvartal med rekordförsäljning och positivt rörelseresultat. Strategiändringen vi gjorde för ett par år sedan när vi lade om från fåtal exklusiva avtal till att brett erbjuda våra lösningar har haft god effekt. Särskilt är det läkemedelssidan med vialinspektion som bidrar starkt.

Försäljning för årets första kvartal är 9 096 kSEK (4 235 kSEK) och rörelseresultatet landar på 1 685 kSEK (-1 133 kSEK). Försäljningen består både av sensorer för integration, sensormodulen VialArch samt ett antal mätinstrument för vialanalyser. De tydliga kvartalsvariationerna och tonvikt mot slutet av året som vi sett tidigare år är något vi nu ser ändras och försäljningen jämnas ut mer över året. Den starka orderbok vi gick in i året med har vi nu delvis levererat och har även under det första kvartalet haft en fortsatt stark orderingång.

Gasporox erbjudande om oförstörande kvalitetskontroll av förpackningar breddas löpande vidare enligt lagd strategi. Produktportföljen breddas genom kundförfrågningar och beställda produkter som då utvecklas. Denna nyutveckling kan vara en justering i fysisk formfaktor för att kunna mäta större förpackningar eller ett tillbehör som kunden behöver i form av en t.ex. en mjukvara. Under kvartal ett lanserades mjukvaran GPX HMI som är precis en sådan vidareutveckling där en kund efterfrågat en särskild rapportmjukvara som vi därmed utvecklat, levererat under kvartalet.

Ett fokusområde detta år är amerikanska marknaden där vi nu bygger upp ett återförsäljarnätverk och gör vårt varumärke och lösning känt på marknaden. Vi har under årets första månader deltagit i flera mässor och identifierat ett antal återförsäljare som vi nu tecknat avtal med. Amerikanska marknaden är ny marknad för oss men som har stor potential då det är i särklass största marknaden för injektionsläkemedel.

Inom livsmedelssegmentet har vi ett pågående projekt med en ny produkt AutoMAP som kommer att presenteras vid stora mässan Interpack i Düsseldorf i maj. Vi kommer tillsammans med en partner demonstrera denna lösning. Produkten finns nu i pilotinstallationer och vi värderar nu hur vi ska ta denna lösning till marknaden på effektivaste sätt.

Gasporox är ett bolag på en resa och detta året blir ett intensivt och spännande år. Vi ser hur våra produkter börjat få fäste på marknaden inom vissa segment och att det finns ett nyfiket intresse på andra marknader. Detta rekordkvartal är ett kvitto på att vi har ett starkt erbjudande och att vår plan att ta den till marknaden fungerar. Nu gäller att systematiskt fortsätta att växa affären och bolaget. Teknologin har stor potential och steg för steg tar viden vidare genom markandsbreddning och ökad försäljning.

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ)


Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Order på 3,5 MSEK på sensorer för läkemedelsindustrin

Gasporox har i januari erhållit en order på ett värde om 3,5 MSEK på sensorer, så kallade GasSpect. Sensorerna integreras av kunden till automatiska inspektionssystem för läkemedelsvialer. Kunden, Wilco AG, är lokaliserad i Schweiz och är en av de ledande aktörerna inom läcktestning av läkemedel för förpackningstypen vialer. Ordern kommer att levereras under våren 2023.

  • Patent i USA beviljat för Gasporox laserteknologi där smart detektor används

Den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) har i februari meddelat att man avser bevilja en patentansökan där en ny sorts detektor används, där både gasabsorptionen och förpackningens dimension kan mätas samtidigt av samma detektor.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

  • Fredrik Hansson ny CFO i Gasporox

Den 31 maj 2023 tillträder Fredrik Hansson tjänsten som ny CFO i Gasporox. Med den tillväxtresa som Gasporox befinner sig i så är tiden mogen att ha en anställd CFO i bolaget. Fredrik ersätter tidigare inhyrd CFO Ulf Sköld.

Lund den 27 april 2023
Styrelsen

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender/