Gasporox AB (publ) informerar om avstämningsdag till 26 augusti 2020 för utdelning av aktier i dotterbolaget GPX Medical AB (publ)

Publicerat 2020-08-13
Gasporox höll den 16 juli extra bolagsstämma där stämman beslutade att dela ut Bolagets samtliga aktier i Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen. Styrelsen har idag 13 augusti bestämt att avstämningsdag blir den 26 augusti 2020.

Som beslutades vid Gasporox extra bolagsstämma den 2020-07-16 kommer Gasporox att dela ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical. Styrelsen har nu använt sitt bemyndigande från stämman för att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av GPX Medical aktier till den 26 augusti 2020. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Gasporox är berättigade att erhålla en aktie av samma aktieslag i GPX Medical för varje innehavd Gasporox-aktie. Efter utdelningen per den 26 augusti 2020 äger Gasporox inga aktier i GPX Medical.

Sista dag aktierna i Gasporox handlas inklusive rätt till utdelning i GPX Medical är den 24 augusti 2020. Första dag för handel utan rätt till utdelning är den 25 augusti 2020.

De nya aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares konto den 27 augusti 2020.

En informationsbroschyr har tagits fram med mer praktisk information rörande utdelningen och om GPX Medical. Informationsbroschyren finns som bilaga till pressmeddelandet samt på Gasporox hemsida www.gasporox.se.