GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

Publicerat 2021-11-11

Marknaden öppnar upp och orderingången ökar

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartalet
Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon koncernredovisning. Delårsrapportens finansiella data avser därför enbart bolaget Gasporox AB (publ).

  • Omsättningen uppgick till 2 174 (2 286) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 868 (-1 448) kSEK
  • Kassaflödet uppgick till -4 660 (-2 600) kSEK
  • Likvida medel uppgick till 11 954 (8 336) kSEK
  • Resultat per aktie *) uppgick till -0,22 (-0,19) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (7 480 842)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 9 månader

  • Omsättningen uppgick till 7 105 (6 969) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 888 (-4 413) kSEK
  • Kassaflödet uppgick till -12 274 (-3 990) kSEK
  • Resultat per aktie *) uppgick till -0,68 (-0,59) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (7 426 237)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Gasporox anlitar ABG som likviditetsgarant

Gasporox AB (publ) har utsett ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med 2021-09-20.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

Gasporox förstärker inom livsmedel – utökar säljteamet

Gasporox stärker sin position inom kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar genom en dedikerad säljare. Den 11 oktober tillträdde Niklas Bohlin rollen som Sales Manager Food, vilket innebär att hans fokus kommer att vara försäljning av Gasporox förpackningskontroll mot livsmedelsindustrin. Niklas kommer närmast från en befattning som Försäljningschef med ansvar för Norden på Micvac AB och han har mångårig erfarenhet av teknisk försäljning inom livsmedelsindustrin.

Gasporox erhåller order på 3 MSEK från maskintillverkare inom livsmedelsindustrin

Gasporox har erhållit en order på sensorer till ett totalt värde om 3 MSEK från Ishida Europe. Sensorerna integreras av kunden till automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se.

Lund den 11 november 2021
Styrelsen