GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2020

Publicerat 2020-11-04
Tredje kvartalet – Pandemipåverkan men framgångsrik lansering av nytt instrument

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartalet

Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon koncernredovisning. Delårsrapportens finansiella data avser därför enbart bolaget Gasporox AB (publ).

 • Omsättningen uppgick till 2 286 (5 154) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 448 (122) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -2 600 (-1 023) kSEK
 • Likvida medel var 8 336 (1 892) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,19 (0,02) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 480 842 (6 234 036) st.

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 9 månader

 • Omsättningen uppgick till 6 969 (9 546) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 413 (-3 178) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -3 990 (-4 851) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,59 (-0,51) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 426 237 (6 234 036)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Dotterbolaget GPX Medical AB (publ) delas ut till aktieägarna i Gasporox

 • Gasporox håller 16 juli en extra bolagsstämma med förslag om utdelning av GPX Medical

Stämman beslutar att dela ut Bolagets samtliga aktier i Bolagets till 53,3 procent delägda dotterbolag GPX Medical AB (publ). Stämman beslutar även att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen.

 • Gasporox fastställer avstämningsdag för utdelning av GPX Medical AB (publ) till 26 augusti

Gasporox styrelse beslutar den 13 augusti att avstämningsdag för utdelningen av GPX Medical är den 26 augusti 2020. Bolaget publicerar i samband med det en informationsbroschyr som informerar om utdelningen. Sista dag för handel i Gasporox aktie med rätt till utdelning är 24 augusti 2020 och första dag för handel utan rätt till utdelning är den 25 augusti 2020. Utdelningen görs enligt principen om Lex Asea och Gasporox begär in utlåtande från Skatteverket avseende anskaffningsvärdet.

 • Avstämningsdag för utdelning av aktier i GPX Medical AB (publ)

Den 26 augusti 2020 delar Gasporox ut hela sitt aktieinnehav om 53,3 procent i GPX Medical. Gasporox och GPX Medical ingår då inte längre i en koncern utan utgör två helt fristående bolag.

 • Gasporox medverkar på Aktiedagen Digitalt

Den 8 och 15 september deltar Gasporox på aktiespararnas kapitalmarknadsdag,

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Riktad emission till Gobia Enterprises AB

Efter intresse från Gobia Enterprises beslutar styrelsen i Gasporox den 7 oktober att genomföra en riktad emission om 15,4 MSEK utifrån bemyndigandet som gavs vid årsstämman i maj 2020. Gobia Enterprises AB ses som en strategisk investerare och huvudägare för Gasporox då bolagets uppsatta plan innebär fördjupat fokus mot läkemedelsindustrin. Efter genomförande och fullteckning av emissionen har bolaget 8 602 968 aktier.

 • Per Nyström utses till ny styrelseordförande i Gasporox

Den 15 oktober utses Per Nyström till ny styrelseordförande i Gasporox. Bakgrunden till beslutet är att Tore Gimse meddelat att han på egen begäran avgår som styrelseordförande i Gasporox efter att tidigare ha lämnat sina uppdrag i Norsk Elektro Optikk AS, som är huvudägare i Gasporox. Tore Gimse sitter kvar som ledamot i styrelsen för Gasporox. Per Nyström har suttit i Gasporox styrelse sedan 2015 och har lång erfarenhet från förpackningsindustrin som bland annat vd inom AR Packaging koncernen.

Lund den 4 november 2020

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 08:30 CET.