Gasporox AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019 –  Moderbolaget Gasporox når positivt rörelseresultat i kvartalet

Publicerat 2019-11-04

Tredje kvartalet för koncernen

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 60%.

 • Omsättningen uppgick till 5 102 (1 922) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -420 (-1 273) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -2 107 (15 902) kSEK
 • Likvida medel 8 605 (19 052) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,07 (-0,20) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (6 234 036) st.

Tredje kvartalet för moderbolaget

 • Omsättningen uppgick till 5 154 (1 984) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 122 (-1 013) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -1 023 (6 588) kSEK
 • Likvida medel 1 892 (8 620) kSEK

Årets första nio månader för koncernen

 • Omsättningen uppgick till 9 334 (4 234) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 822 (-4 769) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -7 998 (10 661) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,77 (-0,92) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (5 198 837) st.

Årets första nio månader för moderbolaget

 • Omsättningen uppgick till 9 546 (4 451) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 178 (-4 523) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -4 852 (2 762) kSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • I augusti erhåller Gasporox Europatent avseende kontrollmetod för trågförpackningar.
 • I augusti erhåller Gasporox patent i USA och Japan för att mäta gaskoncentrationen i flexibla förpackningar.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Gasporox håller extra bolagsstämma 11 oktober, där det beslutas att erbjuda aktier till nyckelpersoner i dotterbolaget GPX Medical.
 • I oktober blir GPX Medical antaget till PWCs prestigefyllda utvecklingsprogram samt till ledande Life Science inkubator, SmiLe Incubator

Lund den 1 november 2019

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Länk till rapporten:

https://www.gasporox.se/pressreleases/rapporter-och-finansiell-information/

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2019 kl. 08:15 CET.

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.