GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Publicerat 2018-11-08
Försäljningsåterhämtning i kvartalet

Årets första nio månader

  • Omsättningen uppgick till 4.234 (4.830) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -4.769 (-2.706) kSEK
  • Kassaflödet uppgick till 10.661 (-1.088) kSEK
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,92 (-0,59) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 5 198 837 (4 571 628) st.

Tredje kvartalet

  • Omsättningen uppgick till 1.922 (2.016) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1.273 (-404) kSEK
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 15.902 (-2.218) kSEK
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,20 (-0,09) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (4 571 628) st.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Genomfört kapitaltillskott om 10 MSEK till GPX Medical AB, varav 4 MSEK från Norsk Elektro Optikk (NEO) 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Pågående omorganisation inom sälj- och marknadsorganisationen

Bolaget har under tredje kvartalet arbetat med att förstärka sin sälj- och marknadsorganisation för att i framtiden ha ett större och mer tekniskt orienterat säljteam. Bland annat har man kontrakterat en mycket erfaren applikationsspecialist och teknisk säljare med start 1 oktober. 

Lund den 8 november 2018

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 08:15 CET. 

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.