GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017

Publicerat 2017-11-07
Högsta försäljningen någonsin i ett enskilt kvartal

Årets första nio månader

 • Omsättningen uppgick till 4 830 (1 138) kSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 706 (-2 323) kSEK.

 • Kassaflödet uppgick till -1 088 (1 055) kSEK.

 • Resultat per aktie* uppgick till -0,59 (-0,97) SEK före utspädning.

  *Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 399 874) st.

Tredje kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 2 016 (655) kSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till -404 (-884) kSEK.

 • Kassaflödet för perioden uppgick till -2 218 (623) kSEK.

 • Resultat per aktie* uppgick till -0,09 (-0,34) SEK före utspädning.

  *Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 638 709) st.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • GPX Medical förstärker organisationen med en CTO.

 • Patent för mätning av gaskoncentration genom fotoakustik erhållit i USA.

 • Erhåller patent i USA för laserteknik avsett för mätning av gaskoncentration i flexibla förpackningar.

 • GPX Medical publiceras i den välrenommerade tidskriften Journal of Biophotonics.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Icke exklusivt försäljnings- och distributionsavtal tecknat för den japanska marknaden.

 • GPX Medical beviljas EU-bidrag för utveckling av diagnostik av bihålor med GASMAS.

Lund 7 november, 2017

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information,kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 08:15 CET.