GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2016

Publicerat 2016-11-08
Stort intresse när GASPOROX noterades på Nasdaq First North Stockholm

Årets första nio månader

 • Omsättningen uppgick till 1 138 (975) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 323 (-2 926) kSEK
 • Kassan vid periodens slut uppgick till 1 277 (261) kSEK och kassaflödet var 1 055 (-122) kSEK för perioden
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,97 (-1,94) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 2 399 874 (1 510 779).

Tredje kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 655 (297) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -884 (-789) kSEK
 • Kassaflödet var för tredje kvartalet 623 (-402) kSEK för perioden
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-0,40) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 2 638 709 (1 953 961)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Genomför emission inför notering på Nasdaq First North om 15,3 MSEK. Totalt tecknat belopp uppgick till cirka 76 MSEK.
 • Under augusti genomförs en private placement som tillför bolaget cirka 3 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Gasporox tecknar femårigt exklusivt leveransavtal med minimivolymer vilka under en femårsperiod ska genera försäljning i intervallet 10 MSEK till 12 MSEK. Första order om 1,7 MSEK erhållen.
 • Tecknar femårigt exklusivt leveransavtal med FT Systems för marknaden brödprodukter i flexibla förpackningar. Minimivolymer ska generera cirka 4,5 MSEK i försäljning under en femårsperiod.
 • Den 25 oktober noteras Gasporox på Nasdaq First North.

Lund 8 november 2016

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl. 08:15 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.