GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021

Publicerat 2021-05-06
Stabil utveckling med fortsatt fokus på läkemedelsmarknaden

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport Första kvartalet

Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon koncernredovisning. Delårsrapportens finansiella data avser därför enbart bolaget Gasporox AB (publ).

  • Omsättningen uppgick till 3 263 (3 042) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 233 (-705) kSEK
  • Kassaflödet uppgick till -3 805 (2 187) kSEK
  • Likvida medel var 20 424 (14 513) kSEK
  • Resultat per aktie * uppgick till -0,14 (-0,10) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (7 316 428)

Väsentliga händelser under första kvartalet

Gasporox erhåller innovationsbidrag

I mars får Gasporox besked om ett beviljat anslag om 1,4 MSEK från Vinnova för projektet GALDI, läcktestning av läkemedelsförpackningen ampuller. Projektet syftar till att bygga ett system för 100% inspektion i produktionslinjen på ampuller. Dagens tekniker är riskfyllda och opraktiska och Gasporox bedömer därför att det finns ett behov på marknaden för sin stabila, säkra och smidiga teknik. Projektets totala budget är på 2,8 MSEK varav Gasporox erhåller 1,4 MSEK i bidrag från Vinnova.

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se.

Lund den 6 maj 2021

Styrelsen

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 08:00 CET.