GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

Publicerat 2020-04-28
Stabil start på året – Positivt EBITDA för moderbolaget

Första kvartalet för koncernen

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 53,3 %

 • Omsättningen uppgick till 3 003 (2 566) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 596 (-1 620) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 528 (-3 221) kSEK
 • Likvida medel var 18 209 (13 382) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,22 (-0,26) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 316 428 (6 234 036)

Första kvartalet för moderbolaget

 • Omsättningen uppgick till 3 042 (2 637) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -705 (-1101) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 2 187 (-2 347) kSEK
 • Likvida medel var 14 513 (4 396) kSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

Gasporox

 • Registrering av riktade emissioner till Fårö Capital AB och Emanuel Eriksson

I november beslutar Gasporox styrelse att genomföra en riktad emission om 623 403 aktier, och 10 december håller Gasporox extra bolagsstämma där det beslutas om ytterligare en riktad emission om 623 403 aktier. Båda emissionerna riktas till Fårö Capital AB till 80% och Emanuel Eriksson till 20%. Bolaget tillförs nytt eget kapital om 13 715 kSEK före emissionskostnader där 10 972 inbetalades i december 2019 och 2 743 i januari 2020. De nyemitterade aktierna registreras 10e respektive 16e januari 2020.

 • Gasporox erhåller order om 850 kSEK

I januari erhåller Gasporox en order för sensorer och system om 850 kSEK från japansk samarbetspartner inom livsmedelsinspektion.

 • Information om årsstämma och valberedningen publiceras

Årsstämma 2020 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 4 maj 2020, kl. 16.30 i bolagets lokaler på Clarion Collection Hotell Planetstaden, Dalbyvägen 38 i Lund.  Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

  • Mariann Ödegård, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS

  • Emanuel Eriksson, utsedd av Fårö Capital AB

  • Georg Gezelius, utsedd av Å&R Carton Lund AB

 • Gasporox erhåller tilläggsorder om 350 kSEK

Gasporox fick i december (pressmeddelande 2019-12-04) en order på 3,7 MSEK för leverans under 2020. Denna ordern har nu kompletterats med en tilläggsorder om drygt 350 kSEK för leverans under 2020. Tilläggsordern avser ett utökat samarbete för en instrumentsatsning som kunden gör.

GPX Medical

 • Presenterade på Life-Science dagen

GPX Medical presenterade på Life Science-dagen 4 mars. Presentationen finns tillgänglig på http://gpxmedical.se/

Lund den 28 april 2020

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 08:45 CET.

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.