Gasporox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019: Starkt första kvartal – Gasporox slår försäljningsrekord

Publicerat 2019-05-02

Första kvartalet för koncernen

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 60%.

 • Omsättningen uppgick till 2 566 (1 106) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 620 (-1 889) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -3 221 (-2 572) kSEK
 • Likvida medel 13 382 (5 819) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,26 (-0,41) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (4 571 628) st.

Första kvartalet för moderbolaget

 • Omsättningen uppgick till 2 637 (1 106) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 101 (-1 528) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -2 347 (-1 749) kSEK
 • Likvida medel 4 396 (4 108) kSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • I februari erhåller Gasporox en order om 800 kSEK på lasersensorer. Ordern kommer från en långsiktig partner på läkemedelssidan och är en komplettering till den årliga avtalade ordern. Tilläggsordern beror på ökad efterfrågan för oförstörande kontroll för produkter inom vår partners segment.
 • Gasporox erhåller innovationsbidrag om 1 MSEK från Vinnova för projekt om materialanalys. Med satsningen från Vinnova kommer Gasporox att kunna undersöka möjligheterna för laserteknologins lämplighet för materialanalys, som ett framtida fokus och affärsområde.
 • Gasporox förstärker affärsutveckling och investerarrelationer med ny CFO, Ulf Sköld.
 • Gasporox erhåller tre patent inom två olika patentfamiljer:
  • Erhåller Europapatent för läcktestning i förpackningar.
  • Erhåller USA-patent för läcktestning i förpackningar.
  • Gasporox och Ishida Europe Ltd erhåller tillsammans ett Sverigepatent för en gemensamt utvecklad metod för läcktestning.
 • GPX Medical
  • Kraftfull satsning på Gasporox dotterbolag GPX Medical genom rekrytering av heltidsanställd VD med stark marknadsbakgrund, Hanna Sjöström.
  • GPX Medical, Gasporox dotterbolag, får innovationsbidrag från Vinnova för utveckling av bihålediagnostik om 1 MSEK  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • GPX Medical håller stämma 24 april och utser Märta Lewander Xu som ny styrelseordförande och förstärker styrelsen genom Mariann Ödegård. Tore Gimse blir suppleant och Lina Boresson lämnar styrelsen. 

Lund den 2 maj 2019

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 08:00 CET. 

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.