GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Publicerat 2018-05-03
Intensivt kvartal med många strategiska aktiviteter

Första kvartalet

  • Omsättningen uppgick till 1 106 (1 414) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 889 (- 1 288) kSEK
  • Kassaflödet för perioden uppgick till -2 572 (2 481) kSEK
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,41 (-0,28) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (4 571 628) st.

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Gasporox erhåller en order från Å&R Carton om 550 kSEK avseende utveckling av koncept för läcktestning
  • Gasporox skriver avtal med WITT-GASETECHNIK om försäljning och marknadsföring av Gasporox instrument GPX1500
  • Gasporox erhåller bekräftelse från Tyndall Institute, University College Cork, att Gasporox vinner en offentlig upphandling gällande Gasporox Micro-Lab med dubbelsensor
  • Gasporox förstärker organisationen med Peter Åkerlund som Chief Financial Officer (CFO)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Styrelsen i Gasporox beslutar, villkorat godkännande av årsstämman, att genomföra en företrädesemission om 16,3 MSEK till teckningskursen 9,80 SEK per aktie
  • Gasporox dotterbolag GPX Medical AB väljer in Lina Boreson och Stephan Dymling till styrelseledamöter 

Lund den 3 maj 2018

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 08:15 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.