GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2017

Publicerat 2017-05-16
Stark tillväxt i första kvartalet

Första kvartalet

  • Omsättningen uppgick till 1 414 (235) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 288 (-875) kSEK
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 2 481 (1 446) kSEK
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,28 (-0,40) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 174 326) st.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Dotterbolaget GPX Medicals finansiering säkerställs genom en riktad nyemission till Norsk Elektro Optikk AS. Det EU-finansierade projektet Neo-lung flyttas till GPX Medical från Gasporox.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Erhåller patent från europeiska patentmyndigheten EPA avseende patentansökan på bolagets laserteknik avsedd för flexibla förpackningar.

Lund 16 maj 2017

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08:15 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.