GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2020

Publicerat 2020-08-25
Andra kvartalet – Pandemipåverkan men fortsatt bibehållen intäktsnivå

Sammanfattning av koncernens delårsrapport andra kvartalet

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 53,3%

 • Omsättningen uppgick till 1 627 (1 666) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 136 (-2 782) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -4 656 (-2 670) kSEK
 • Likvida medel var 13 553 (10 712) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,42 (-0,45) SEK före utspädning

​​​​​​​*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 480 842 (6 234 036) st.

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport andra kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 1 641 (1 755) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 260 (-2 199) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -3 577 (-1 481) kSEK
 • Likvida medel var 10 936 (2 915) kSEK

Sammanfattning av koncernens delårsrapport första halvåret

 • Omsättningen uppgick till 4 630 (4 232) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 732 (-4 402) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -4 128 (-5 891) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,64 (-0,71) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 398 635 (6 234 036)

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport första halvåret

 • Omsättningen uppgick till 4 683 (4 392) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 965 (-3 300) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -1 390 (-3829) kSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Gasporox

 • Årsstämma hålls 4 maj och styrelsen förstärks med ledamot Christer Fåhraeus. KPMG omväljs som revisionsbolag med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg.

GPX Medical

 • GPX Medicals styrelse beslutar att inleda en noteringsprocess för att lista GPX Medical på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med mål om notering under hösten 2020.
 • GPX Medical tillsammans med samarbetspartnern NEOLund beviljas 1.6 MSEK i anslag av Vinnova för att utveckla ett smart elektroniksystem för dubbelsidig monitorering av lungor med utökad laserelektronik.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

Gasporox

 • Gasporox håller 16 juli extra bolagsstämma. Stämman beslutar att dela ut Bolagets samtliga aktier i Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical AB. Stämman beslutar även att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen.
 • Styrelsen i Gasporox meddelar den 13 augusti att avstämningsdag för utdelningen av GPX Medical beslutats till den 26 augusti samt publicerar informationsbroschyr.

GPX Medical

 • GPX Medical håller 6 juli extra bolagsstämma. Det beslutas bland annat om att göra en ny bolagsordning som förbereder bolaget inför notering samt en split som möjliggör för utdelning av aktier från Gasporox.
 • GPX Medical håller 17 augusti en extra bolagsstämma. Stämman beslutar om emissionsbemyndigande samt en sammanläggning av aktier som planeras till september och därmed även ny bolagsordning.

Lund den 25 augusti 2020

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.