GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2019 – Fortsatt positiv försäljningsutveckling

Publicerat 2019-08-20

Andra kvartalet för koncernen

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 60%.

 • Omsättningen uppgick till 1 666 (1 206) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 782 (-1 607) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -2 670 (-2 669) kSEK
 • Likvida medel 10 712 (3 150) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,34) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (4 772 578) st.

Andra kvartalet för moderbolaget

 • Omsättningen uppgick till 1 755 (1 361) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 199 (-1 982) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -1 482 (-2 077) kSEK
 • Likvida medel 2 915 (2 031) kSEK

Årets första sex månader för koncernen

 • Omsättningen uppgick till 4 232 (2 312) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 402 (-3 496) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -5 891 (-5 241) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,71 (-0,75) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (4 672 658) st.

Årets första sex månader för moderbolaget

 • Omsättningen uppgick till 4 392 (2 467) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 300 (-3 510) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -3 829 (-3 826) kSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Gasporox

 • Avtal med stor global maskinleverantör för livsmedel gällande läcktestning tecknas i maj. Order om 2,6 MSEK av LeakSpect-sensorer för leverans under tredje kvartalet 2019 erhålls i juni enligt avtalet.
 • Årsstämma hålls 20 maj 2019 och styrelsen förstärks med ledamot Henrik Herlin. KPMG nyväljs som revisor med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg.
 • I maj erhåller bolaget ett Europapatent för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar.
 • Vinnovafinansierat projekt som beviljade i mars avseende materialanalys startas i april.
 • Presenterar på Aktiespararnas Aktiedag den 14 maj.

Dotterbolaget GPX Medical

 • GPX Medical håller årsstämma 24 april och utser Märta Lewander Xu som ny styrelseordförande och förstärker styrelsen genom Mariann Ödegård. Tore Gimse blir suppleant och Lina Boresson lämnar styrelsen.
 • Vinnovafinansierat projekt som beviljades i mars avseende bihålediagnostik startas i april.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

Gasporox

 • I augusti erhåller Gasporox ett Europapatent avseende kontrollmetod för trågförpackningar.

Lund den 20 augusti 2019

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 08:30 CET. 

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.