GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2017

Publicerat 2017-08-22
Fortsatt hög försäljningstillväxt. Omsättningen för helåret 2016 passerad.

Årets första sex månader

 • Omsättningen uppgick till 2 814 (483) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 302 (-1 439) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 1 130 (432) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,50 (-0,63) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 279 144) st.

Andra kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 1 400 (248) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 014 (-564) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -1 351 (-1 014) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,22 (-0,24) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 383 962) st.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Omsättningen efter sex månader överstiger den totala omsättningen för helåret 2016.
 • Erhåller patent i Europa för laserteknik avsett för mätning av gaskoncentration i flexibla förpackningar.
 • Dotterbolaget GPX Medical erhåller patent i Europa beträffande mätning av gas i kroppen med hjälp av laserljus.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Erhåller patent i USA för laserteknik avsett för mätning av gaskoncentration i flexibla förpackningar.
 • GPX Medical publiceras i den välrenommerade tidskriften Journal of Biophotonics.

Lund 22 augusti 2017

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 08:15 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.