GASPOROX AB (publ) Delårsrapport april – juni 2018

Publicerat 2018-08-21
Lyckad företrädesemission

Årets första sex månader 

 • Omsättningen uppgick till 2.312 (2.814) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3.496 (-2.302) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -5.241 (1.130) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,75 (-0,50) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 672 658 (4 571 628) st.

Andra kvartalet 

 • Omsättningen uppgick till 1.206 (1.400) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1.607 (-1.014) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -2.669 (-1.351) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-0,22) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 772 578 (4 571 628) st.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 • Årsstämman beslutade om en företrädesemission om 16,3 MSEK till teckningskursen 9,80 SEK per aktie
 • Företrädesemissionen genomfördes, övertecknades till 110% och avslutades den 19 juni
 • Årsstämman beslutade om utgivande av optioner till bolagets ledande befattningshavare och anställda. Det tecknades 178.125 teckningsoptioner och därmed tillfördes bolaget cirka 230 kSEK
 • Gasporox dotterbolag GPX Medical AB valde in Lina Boreson och Stephan Dymling som ordinarie styrelseledamöter
 • Gasporox tecknade nytt samarbetsavtal med viktig partner inom läkemedelssegmentet för utveckling av ett system för materialanalys samt erhöll order om 1,5 MSEK för leverans andra halvåret

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Den genomförda företrädesemissionen är registrerad och bolaget har netto tillförts 15,1 MSEK efter avdrag för kapitalanskaffningskostnader

Lund den 21 augusti 2018

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 08:15 CET.

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.