Gasporox AB (publ) Delårsrapport 3: januari – september 2022

Publicerat 2022-11-10

Fortsatt tillväxt och positivt rörelseresultat för kvartalet

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 540 (2 174) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 246 (-1 868) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -2 946 (-4 660) kSEK
 • Likvida medel uppgick till 3 737 (11 954) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till 0,03 (-0,22) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 9 månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 025 (7 105) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 169 (- 5888) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -10 530 (-12 274) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,37 (-0,68) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)

VD kommenterar delårsrapport 3 2022

Ett kvartal med positivt rörelseresultat och fortsatt kraftfull tillväxt. Det är en rolig tid på Gasporox där vi ser att våra produkter får fäste på marknaden och vi når fler och fler kunder. Särskilt ser vi att läkemedelssegmentet växer på den europeiska och asiatiska marknaden men även livsmedelsmarknaden börjar vakna till efter ett par svåra år i pandemins spår. Under kvartalet fick vi andra stora ordern i år just mot livsmedelsmarknaden. Vi ser att återkommande serviceintäkter växer och kommer att bli en viktig del i vårt erbjudande och intäktsmodell. I september lanserade vi ett tillbehör till våra vial-produkter, certifierade referensprover, som öppnar upp för årliga återkommande serviceintäkter på alla våra vialinstrument och vialsensormodulen VialArch. Det innebär en växande affär ju fler produkter vi installerar.

För årets tredje kvartal landar nettoomsättningen på 6 540 kSEK (2 174 kSEK) vilket är en stark tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranserna i kvartalet bestod både av produkter mot läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin samt ett projekt inom materialanalys till ett stort amerikanskt läkemedelsbolag. Rörelseresultat är positivt för kvartalet, 246 kSEK (-1 868 kSEK). Ackumulerad nettoomsättning för året är 14 025 kSEK (7 105 kSEK). Den kvartalsvariation vi har sett historiskt jämnas ut mer och mer, men vi ser en tydlig trend att andra halvåret har en starkare försäljning än första halvåret vilket även detta tredje kvartal vittnar om.

Likviditeten har stärkts med 10 MSEK genom ett låneupplägg som genomfördes i oktober, dvs inte syns i siffrorna i denna delårsrapport. Lånet består av ett tillväxtlån från Almi om 3 MSEK, en checkkredit från banken SEB om 1,5 MSEK samt lån från två huvudägare, Fårö Capital AB samt Gobia Enterprise AB om 2,5 MSEK vardera samt ett lån från mig VD Märta Lewander Xu om 0,5 MSEK. Styrelsen beslutade om en lånefinansiering i ett läge där man ser att försäljningen börjar ta fart samtidigt som kassan sjunker till följd av ökat rörelsekapitalbehov samt den expansionsstrategi som är beslutad. Man vill inte bromsa den positiva utveckling som finns i bolaget och riskera att tvingas bromsa.

En del av expansionsstrategin är att bredda produktsortimentet. Det sker genom betalda kundprojekt där vi får utvecklingen delvis kundfinansierat. Ett exempel där vi breddade en produkt är instrumentet GPX1500 Vial som i originalutförande mäter syrgas. Kunder har efterfrågat en variant som mäter koldioxid och vi beslutade att utveckla en sådan variant med första order. I september levererades ett första koldioxidinstrument för vialinspektion till en pilotkund och i november kommer detta instrument lanseras som en egen produkt, GPX1500 Vial CO2 vid mässan CPhI.

Att Gasporox produkter behövs och är intressanta för marknaden får vi olika bevis på. Nyligen fick vår produkt VialArch, en sensormodul för 100-procentig inspektion av läkemedelsvialer direkt på produktionslinjen, en fin utmärkelse genom att bli en finalist i det ansedda priset CPhI Pharma Award. Produkten lanserades för ett år sedan och har redan blivit en av Gasporox viktigaste produkter i portföljen.

Parallellt med expansionen mot läkemedelsmarknaden pågår förberedande aktiviteter mot livsmedelsmarknaden inför en expansion mot det segmentet. Behovet finns där, men vi noterar att tekniken inte nått samma mognad där som för läkemedelsindustrin och vi utreder bästa väg framåt för det industrisegmentet.

Efter att vi lade om vår affär från att arbete med enskilda maskintillverkare till ett ha ett brett erbjudande med både instrument och enkla integrerbara sensormoduler så har vi inte bara fått mer löpande försäljning utan också kommit närmare slutkunderna. Närhet till slutanvändarna skapar bra möjligheter för att ännu bättre förstå deras behov, erbjuda serviceupplägg samt kundanpassa vår portfölj efter deras behov. Vi noterar att årlig kalibrering av instrument efterfrågas samt att det finns ett segment mellan laboratorium och in-lineinspektion där slutanvändarna önskar automatisk testning men inte på produktionslinjen.

Gasporox arbetar mot att alla förpackningar som packas i skyddande atmosfär ska kvalitetskontrolleras med Gasporox produkter och att det sker direkt på produktionslinjen. För att nå målet måste vi arbeta brett både mot olika segment, olika geografiska områden samt mot olika sorters aktörer i värdekedjan. Gasporox marknad är mångsidig och sträcker sig mellan olika industrier och aktörer, därför är flexibilitet och lyhördhet viktiga delar i vårt erbjudande.

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Samarbetsprojekt med RCPE, Pfizer, Teraview och Cambridge Universitet för materialanalys

Gasporox deltar i ett samarbetsprojekt med RCPE, Pfizer, Teraview och Cambridge
Universitet med syfte att utveckla ny teknik för snabb produktion av läkemedel
i tablettform. Sådan testning, kallad Real-Time Release testing för dissolution vid
läkemedelsproduktion innebär att man använder snabba tester direkt vid produktionen

 • Samarbete inleds med Redeye som påbörjar bevakning

Gasporox och Redeye ingår avtal för löpande bevakning av Bolaget vilket innebär att
Gasporox finns med bland Redeyes analysbolag och portal. Som start på samarbetet
genomför Redeye en initial analys, så kallad initiation coverage. Denna publicerades 2
september

 • Styrelsen i Gasporox AB beslutar om en riktad emission av konvertibler om 5,5 MSEK villkorad av extra bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Gasporox beslutar 14 september om att uppta ett konvertibelt lån om
5,5 MSEK genom en riktad emission av konvertibler till Bolagets större aktieägare
Fårö Capital och Gobia Enterprises samt till Bolagets VD Märta Lewander Xu. I
samband med beslutet kallade styrelsen till en extra bolagsstämma för godkännande av
konvertibelemissionen.

 • Gasporox håller extra bolagsstämma

Fredagen 30 september, hölls extra bolagsstämma i Gasporox. Stämman beslutade i
enlighet med styrelsens förslag om emission av konvertibler, att bolaget ska uppta ett
konvertibelt lån om nominellt högst 5 500 000 kronor genom en riktad emission av
konvertibler, riktade till Fårö Capital, Gobia Enterprises, samt VD Märta Lewander Xu.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Gasporox erhåller order på 2 miljoner SEK

Gasporox erhåller i oktober en order till ett värde om 2,0 MSEK från Ishida Europe
på sensorer för läcktestning så kallade CellSpect. Sensorerna integreras av kunden till
automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100%
kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

 • Likviditeten stärks med 10 miljoner SEK

Gasporox beviljas tillväxtlån från Almi om 3 MSEK och en checkkredit från banken SEB om 1,5 MSEK, vilket tillsammans med konvertibla lån på vardera 2,5 MSEK från storägarna Fårö Capital och Gobia Enterprise samt 0,5 MSEK från VD Märta Lewander Xu, ger en förstärkning av likviditeten med totalt 10 MSEK.

Lund den 10 november 2022
Styrelsen

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender/